page

วันที่ 5 - 6 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ 

LINE ALBUM 23 ส.ค. 2566 การตรวจราชการฯ นายปรีดี ภูสีน้ำ ๒๓๐๘๒๓ 1

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 18 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร ข้าราชการ บรรณารักษ์ห้องสมุดและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ

page

วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก้ผู้สนใจตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 4 โดยการคัดเลือกองค์ความรู้ที่สำคัญดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน พร้อมจัดทำแบบสรุปองค์ความรู้และแบบบันทึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง การสร้างจิตสำนึกการเป็นจิตอาสา การบรรยายประกอบการแสดงจากคณะวิทยากรกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 31 ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกศน.กับการจัดการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. โดยนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องลักษณะการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร กศน. โดยนางพิศมัย นันท์พงศ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองบัว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัว ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินงาน และบุคลิกภาพและการสื่อสารอาสาสมัคร กศน. โดยนายสาวจุฬาพร บุญศักดาพร และนางสาววราภรณ์ ทรัพย์ประสม ข้าราชการครู และฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกลยุธ์การทำงานของอาสาสมัคร กศน. โดยนางสาวรัฐภรณ์ ดีรอด และนางสาวชรินทิพย์ โชติศรี ข้าราชการครู ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

6287047
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2968
6928
19902
6222312
119221
213759
6287047

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์