• 011change1

page

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์ ข้าราชการ ครู บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมชี้แจง และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566

page

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายคณิศร โชคครองยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นิเทศ ติดตามประเมินรายงานผลการจัดการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน ภารกิจต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงาน กศน.ตำบล และแผนปฏิบัติงาน กศน.อำเภอ

page

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วงก์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นิเทศ ติดตามประเมินรายงานผลการจัดการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน ภารกิจต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงาน กศน.ตำบล และแผนปฏิบัติงาน กศน.อำเภอ

page

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมด้วย ศสกร.อำเภอท่าตะโก และ อำเภอไพศาลี ร่วมจัดกิจกรรม จัดแสดงและสาธิตกิจกรรมอาชีพ ผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOCC ในงาน สพร.สานสัมพันธ์ไมตรี OOCC สร้างอาชีพสู่ สกร. ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองอธิอบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ บุคลากร สำนักงาน สพร. บุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

img20230327 13063574

วันที่ 27 มีนาคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศเจตนารมณ์ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งต่างเห็นพ้องร่วมกันที่จะขับเคลื่อนพัฒนาสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในการเป็นองค์กรคุณธรรม ฯลฯ พร้อมกันนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ได้ทำการลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง(MOU) ในการเป็นองค์กรคุณธรรม กับสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับทุกแห่ง เพื่อให้ถือปฏิบัติและเป็นกติกา สร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดโครงการ กศน.นครสวรรค์ แนะแนวทางเลือกการศึกษาต่อ และอาชีพหลังจบการศึกษา โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในโครงการ มีผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ

page

วันที่ 7 มีนาคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในนามประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ" จัดโครงการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเนาวชนฯ ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

แพลตฟอร์มออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook

สำหรับเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดทั้งหมด

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

5621102
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
5567
7595
42097
5546486
60162
233373
5621102

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์