แบบฟอร์มหนังสือราชการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือราชการ

 

 ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลดที่นี่
1  ใบลาพักผ่อน paper
2  ใบลาป่วย paper
3  ใบขอยกเลิกวันลา paper
4  ใบสำคัญรับเงิน paper
5  ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง paper
6  ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน paper
7  แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการ paper
8  แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน paper
9  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน paper
10  แบบเบิกค่าศึกษาบุตร paper
11  แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล paper
12  คำขอมีบัตรปะจำตัวหรือขอบัตรใหม่ paper
13  แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ paper
14  สัญญาการยืมเงิน paper
15  คำขอกู้เงินกองทุน กศน.นครสวรรค์ paper
16  สัญญาจ้างพนักงานราชการ นักวิชาการ paper
17  สัญญาจ้างพนักงานราชการ ครู กศน. ครูอาสา paper
18  แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ paper
19  แบบคำร้องขอเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ paper
19  เอกสารประเมินผลการปฏฺิบัติงานข้าราชการ paper

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย นายธีรวุฒิ สวนดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์