แบบฟอร์มหนังสือราชการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือราชการ

 

 ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลดที่นี่
1  ใบลาพักผ่อน paper
2  ใบลาป่วย paper
3  ใบขอยกเลิกวันลา paper
4  ใบสำคัญรับเงิน paper
5  ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง paper
6  ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน paper
7  แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการ paper
8 หนังสือขอลาออกจากราชการ(ข้าราชการ) paper
9 หนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน (พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ) paper
10  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน paper
11  แบบเบิกค่าศึกษาบุตร paper
12  แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล paper
13  คำขอมีบัตรปะจำตัวหรือขอบัตรใหม่ paper
14  แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ paper
15  สัญญาการยืมเงิน paper
16  คำขอกู้เงินกองทุน กศน.นครสวรรค์ paper
17  สัญญาจ้างพนักงานราชการ นักวิชาการ paper
18  สัญญาจ้างพนักงานราชการ ครู กศน. ครูอาสา paper
19  แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม paper
20  แบบคำร้องขอเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ paper
21  เอกสารประเมินผลการปฏฺิบัติงานข้าราชการ paper

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์