แบบฟอร์มงานพัสดุ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานพัสดุ

 

ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลดที่นี่
1  คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.จังหวัด และ ผอ.อำเภอ paper
2  หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ paper
3  การปรับปรุงหลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ paper
4  การจำหน่ายพัสดุ paper
5  ตัวอย่างแบบฟอร์มการจำหน่ายพัสดุ  paper
6  เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานในการบริหารทรัพย์สินของ สกร.จ.นครสวรรค์ paper
7  หนังสือกรมส่งเสิรมการเรียนรู้ฯ การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมฯ paper
8  คู่มือการกําหนดหมายเลขพัสดุของสำนักงบประมาณ paper
9  ตัวอย่าง บัญชีวัสดุ (EXCEL) paper
10  ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน (EXCEL) paper

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์