ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเงิน

 

ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลดที่นี่
1  การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบกลุ่มสนใจ ชั้นเรียน paper
2  การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบอบรมประชาชน paper
3  การเบิกไปราชการ paper
4  การเบิกค่าสาธารณูปโภค paper
5  การเบิกจ่ายโครงการฝึกอบรา สัมมนา จัดงาน paper
6  การยืมเงินราชการ paper
7  ครูประจำกลุ่ม paper
8  ค่าดำเนินการสอบ paper
9  เบิกล่วงเวลา paper
10  วิทยากรสอนเสริม paper
11  ฟอร์มแจ้งรับเงินผ่าน ktb paper

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือราชการ

 

ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลดที่นี่
1  คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน paper
2  คู่มือการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานและสถานศึกษา paper
3  หลักเกณเบิกจ่าย การศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2561 paper
4  คู่มือ ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย สำหรับ กศน. อำเภอ/เขต paper

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือราชการ

 

 ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลดที่นี่
1  ใบลาพักผ่อน paper
2  ใบลาป่วย paper
3  ใบขอยกเลิกวันลา paper
4  ใบสำคัญรับเงิน paper
5  ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง paper
6  ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน paper
7  แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการ paper
8 หนังสือขอลาออกจากราชการ(ข้าราชการ) paper
9 หนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน (พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ) paper
10  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน paper
11  แบบเบิกค่าศึกษาบุตร paper
12  แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล paper
13  คำขอมีบัตรปะจำตัวหรือขอบัตรใหม่ paper
14  แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ paper
15  สัญญาการยืมเงิน paper
16  คำขอกู้เงินกองทุน กศน.นครสวรรค์ paper
17  สัญญาจ้างพนักงานราชการ นักวิชาการ paper
18  สัญญาจ้างพนักงานราชการ ครู กศน. ครูอาสา paper
19  แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม paper
20  แบบคำร้องขอเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ paper
21  เอกสารประเมินผลการปฏฺิบัติงานข้าราชการ paper

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานพัสดุ

 

ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร  ดาวน์โหลดที่นี่
1  คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.จังหวัด และ ผอ.อำเภอ paper
2  หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ paper
3  การปรับปรุงหลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ paper
4  การจำหน่ายพัสดุ paper
5  ตัวอย่างแบบฟอร์มการจำหน่ายพัสดุ  paper
6  เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานในการบริหารทรัพย์สินของ สกร.จ.นครสวรรค์ paper
7  หนังสือกรมส่งเสิรมการเรียนรู้ฯ การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมฯ paper
8  คู่มือการกําหนดหมายเลขพัสดุของสำนักงบประมาณ paper
9  ตัวอย่าง บัญชีวัสดุ (EXCEL) paper
10  ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน (EXCEL) paper

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์