page

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง การสร้างจิตสำนึกการเป็นจิตอาสา การบรรยายประกอบการแสดงจากคณะวิทยากรกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 31 ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกศน.กับการจัดการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. โดยนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องลักษณะการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร กศน. โดยนางพิศมัย นันท์พงศ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองบัว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัว ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินงาน และบุคลิกภาพและการสื่อสารอาสาสมัคร กศน. โดยนายสาวจุฬาพร บุญศักดาพร และนางสาววราภรณ์ ทรัพย์ประสม ข้าราชการครู และฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกลยุธ์การทำงานของอาสาสมัคร กศน. โดยนางสาวรัฐภรณ์ ดีรอด และนางสาวชรินทิพย์ โชติศรี ข้าราชการครู ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

page
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครตสวรรค์จัดการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2566 พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติบัตรการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกศน.ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ และเวลา 13.00 น.ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมงานวิชาการฯภาคเหนือ เพื่อหารือแนวทางการจัดงานซักซ้อมทำความเข้าใจ และนัดหมายบุคลากรเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์ ข้าราชการ ครู บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมชี้แจง และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566

page

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายคณิศร โชคครองยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นิเทศ ติดตามประเมินรายงานผลการจัดการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน ภารกิจต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงาน กศน.ตำบล และแผนปฏิบัติงาน กศน.อำเภอ

page

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วงก์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นิเทศ ติดตามประเมินรายงานผลการจัดการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน ภารกิจต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงาน กศน.ตำบล และแผนปฏิบัติงาน กศน.อำเภอ

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางรถออกพื้นที่รถโมบายเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

6311510
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3850
10629
44365
6222312
143684
213759
6311510

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© 2020 พัฒนาโดย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์