page

วันที่ 17 - 18 มกราคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในโครงการ มีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู และบุคลากรด้านการจัดทำแผนฯ ของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

page

         วันที่ 9 มกราคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ รับมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานในโครงการ ได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งบรรยายนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ในหลักการ กศน. เพื่อประชาชน "ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ" 6 หัวข้อหลัก โดยมีนายภาณุวงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงานกศน. จังหวัดนครสวรรค์ และนางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายในรายละเอียดจุดเน้นการดําเนินงานในแต่ละหัวข้อ และบรรยายเสริมหลักในการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บรรณารักษ์ และบุคลากรทางการศึกษาของกศน.จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ" จัดการแข่งขันกีฬา “กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ เกมส์ 2566” โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดจัดการแข่งขันกีฬา มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา กศน. ในสังกัด 

page         วันที่ 5 มกราคม 2566 สำนักงาน ก.ศ.น. จังหวัดนครสวรรค์ นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับ ก.ศ.น.อำเภอหนองบัว ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านภายใต้นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นห้องสมุดสำหรับเด็ก(อ่านทุกวันมหัศจรรย์บรรเจิด) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

page         วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอท่าตะโก ร่วมพิธีเปิดฤดูกาลล่องเรือดูนก ชมทุ่งบัวแดง กินปลารสเด็ดปากน้ำโพ (ตามโครงการเพิ่มศักยภาพประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพและความยั่งยืนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์) โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ ได้นำผลงานการฝึกอบรมในรูปแบบกลุ่มสนใจ กลุ่มอาชีพของกศน.อำเภอท่าตะโก เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดดังกล่าว ณ ทุ่งบัวแดง บ้านรางบัว ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์