page

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดการประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกรรมการ และมี นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการและบุคลากรระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานฯ ของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ร่วมจัดกิจกรรม "white zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด" ตามข้อสั่งการของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยในกิจกรรมมีการกล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และกล่าวรายงาน 

page

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยถือเป็นการเน้นย้ำนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการดำเนินงาน ให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ได้ยึดถือเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้ นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. พร้อมคณะ ได้ทำการเยี่ยมชมผลงาน Best Practice ของกศน.อำเภอลาดยาวและอำเภอแม่วงก์ และได้ทำการตรวจเยี่ยมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์, กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ และโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา สถานศึกษาในกำกับอีกด้วย

page

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค อื่น ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ได้จากการบริจาคจาก กศน.จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบาย กศน.ช่วยเหลือประชาชน ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ "กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์