page
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครตสวรรค์จัดการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2566 พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติบัตรการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกศน.ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ และเวลา 13.00 น.ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมงานวิชาการฯภาคเหนือ เพื่อหารือแนวทางการจัดงานซักซ้อมทำความเข้าใจ และนัดหมายบุคลากรเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์ ข้าราชการ ครู บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมชี้แจง และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566

page

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วงก์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นิเทศ ติดตามประเมินรายงานผลการจัดการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน ภารกิจต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงาน กศน.ตำบล และแผนปฏิบัติงาน กศน.อำเภอ

page

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายคณิศร โชคครองยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นิเทศ ติดตามประเมินรายงานผลการจัดการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน ภารกิจต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงาน กศน.ตำบล และแผนปฏิบัติงาน กศน.อำเภอ

page

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมด้วย ศสกร.อำเภอท่าตะโก และ อำเภอไพศาลี ร่วมจัดกิจกรรม จัดแสดงและสาธิตกิจกรรมอาชีพ ผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOCC ในงาน สพร.สานสัมพันธ์ไมตรี OOCC สร้างอาชีพสู่ สกร. ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองอธิอบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ บุคลากร สำนักงาน สพร. บุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์