page

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค อื่น ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ได้จากการบริจาคจาก กศน.จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบาย กศน.ช่วยเหลือประชาชน ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ "กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค อื่น ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ได้จากการร่วมบริจาคระหว่างกศน.จังหวัดนครสวรรค์และกศน.จังหวัดกำแพงเพชร ตามนโยบาย กศน.ช่วยเหลือประชาชน ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ "กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ตำบลย่านมัททรี และตำบลยางขาว อ.พยุหะคีรี

page

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 สำนักงาน กศน.นครสวรรค์จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้มีการสมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ผู้บริหาร กศน.อำเภอเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ การมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายมงคล พลายชมพูนุท ผอ.กศน.อำเภอไทรงามรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำบุคลากร กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และบุคลากร กศน.อำเภอ 11 แห่งส่งมอบของที่ได้รับจากการบริจาคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น แก่หน่วยงาน สถานศึกษา ครู นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ “น้ำท่วม” ให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมบริจาคของกศน.ช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ "กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนในการรับของบริจาค เพื่อส่งต่อผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมต่อไป ณ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 สำนักงานกศนจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปี 2565  โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เพื่อเป็นการสื่อสารอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่คนไทยได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์