page

วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2566 สกร.จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการพัฒนางานนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

page

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อเทิดพระเกียรตินื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีการบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ กำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่งในพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

597054วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ และจิตอาสา 904 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช พร้อมทั้งร่วมพิธีถวายความจงรักภัดกีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดท่าพระเจริญพรต ตำบลมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 5 - 6 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์