page

วันที่ 5 - 6 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ 

LINE ALBUM 23 ส.ค. 2566 การตรวจราชการฯ นายปรีดี ภูสีน้ำ ๒๓๐๘๒๓ 1

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 18 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก้ผู้สนใจตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 4 โดยการคัดเลือกองค์ความรู้ที่สำคัญดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน พร้อมจัดทำแบบสรุปองค์ความรู้และแบบบันทึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร ข้าราชการ บรรณารักษ์ห้องสมุดและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ

page

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง การสร้างจิตสำนึกการเป็นจิตอาสา การบรรยายประกอบการแสดงจากคณะวิทยากรกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 31 ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกศน.กับการจัดการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. โดยนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องลักษณะการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร กศน. โดยนางพิศมัย นันท์พงศ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองบัว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัว ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินงาน และบุคลิกภาพและการสื่อสารอาสาสมัคร กศน. โดยนายสาวจุฬาพร บุญศักดาพร และนางสาววราภรณ์ ทรัพย์ประสม ข้าราชการครู และฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกลยุธ์การทำงานของอาสาสมัคร กศน. โดยนางสาวรัฐภรณ์ ดีรอด และนางสาวชรินทิพย์ โชติศรี ข้าราชการครู ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์