บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 056-271501 081-9732621 kotchaphan166@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลหนองยาว

สแกน 25640118

นางสาวกชพรรณ  สังกาศ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 081-9732621 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
071230
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
172
256
952
69169
2138
2350
71230

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-16 20:49

องค์กรนักศึกษา

          1.  นายธนาสิน            นาสุข             ตำแหน่ง                   ประธาน

          2.  นายวิมล               นิลกำแหง        ตำแหน่ง                   รองประธาน

          3.  นางสาวชลธิชา       ทรัพย์สิน          ตำแหน่ง                   ประชาสัมพันธ์

          4.  นางสาวศิริพร         อินรัศทัสมี        ตำแหน่ง                   ปฏิคม

          5.  นางสาวสุกัญญา      เพิ่มทรัพย์        ตำแหน่ง                   การเงินและบัญชี

          6.  นางสาวกัลยาณี       คำวิชิต           ตำแหน่ง                   กิจกรรมนักศึกษา

          7.  นายรัตนากร           เพ็ชรศรี          ตำแหน่ง                   กรรมการและเลขานุการ

          8.  นายอนุรักษ์           นาสุข             ตำแหน่ง                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          9.  นางสาวกชพรรณ     สังกาศ            ตำแหน่ง                  กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการ กศน.ตำบลหนองยาว

1. นายสมเกียรติ  เพ็ญสุข         นายก อบต.หนองยาว               ประธานกรรมการ

2. นายประสิทธิ์  มีสุข             กำนันตำบลหนองยาว                รองประธานกรรมการ

3. นายสุเทพ  จูแจ่ม               ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1                  กรรมการ

4. นายวงศธร  พิลึก                ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2                  กรรมการ

5. นายกฤษณะชัย  ทองคำ        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3                  กรรมการ

6. นายจรัญ  กสิกา                 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4                  กรรมการ

7. นายสุวิทย์  กุลนาพันธ์          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5                  กรรมการ

8. นายสมศักดิ์  วงษ์จันทร์         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6                  กรรมการ

9. นางธมนวรรณ  ลำเจียก         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8                  กรรมการ

10. นางสุรัตน์  สายชู              ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9                  กรรมการ        

11. นางสาวกชพรรณ  สังกาศ    ครู กศน.ตำบลหนองยาว            กรรมการและเลขานุการ

 รูป กศน.ตำบล

 

ความเป็นมา

     เดิมตำบลหนองยาว กับตำบลหนองนมวัว เป็นตำบลเดียวกัน โดย หนองนมวัว เป็นหมู่บ้านหนึ่งของ ตำบลหนองยาว ภายหลังหมู่บ้านหนองนมวัว ได้แบ่งเป็นอีกตำบลหนึ่งของอำเภอลาดยาว ปัจจุบันตำบลหนองยาว มี ทั้งหมด  9 หมู่บ้าน และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2539 โดยทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนเปร็ง  บ้านดงหนองหลวง บ้านดอนตะเคียน บ้านหนองยาว บ้านวังยิ้มแย้ม บ้านหนองหูช้าง บ้านนกคลาน บ้านหนองพลับ บ้านหนองผำ

     ตำบลหนองยาวเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำนาไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ไหลผ่านและไม่มีแหล่งพักเก็บน้ำ  เมื่อฤดูน้ำ หลากพื้นที่ของตำบลหนองยาวจะรับน้ำจากเขาชนกัน กิ่งอำเภอแม่วงก์มีพื้นที่เป็นเนินเขาเล็กๆ และเป็นที่ดอนในเขตหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ในฤดูฝนประมาณเดือนมีนาคม – ตุลาคม น้ำจะไหลมาตามคลองและเหมืองจากเขตเขาชนกัน ผ่านตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตำบลลาดยาว ตำบลหนองนมวัว ตำบลหนองยาว จนถึงตำบลหนองยาว  เมื่อหมดฝนน้ำไหลตามคลอง ลำเหมืองจะแห้งทันที ซึ่งจะประสบกับภัยแล้งตามมา เพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ แต่เมื่อถึงฤดูฝน น้ำมาก น้ำจะไหลมาอย่างรวดเร็วและท่วมนาข้าวเสียหาย

     กศน.ตำบลหนองยาว  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551 จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

ที่ตั้ง

กศน.ตำบลหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

หมายเลขโทรศัพท์  081-9732621

หมายเลขโทรสาร   ไม่มี

E-mail  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อ กศน.ตำบล

กศน.ตำบลหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150

หมายเลขโทรศัพท์  081-9732621

E-mail  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลหนองยาว

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

     ตำบลหนองยาว มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  34.92  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นจำนวนไร่ 22,070 ไร่  คิดเป็น เนื้อที่ร้อยละ 5.05 ของพื้นที่อำเภอลาดยาว  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลาดยาว  ประมาณ  14  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ  32  กิโลเมตร  9 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านดอนเปร็ง บ้านดงหนองหลวง  บ้านดอนตะเคียน บ้านหนองยาว บ้านวังยิ้มแย้ม บ้านหนองหูช้าง บ้านนกคลาน บ้านหนองพลับ บ้านหนองผำ

     สภาพภูมิประเทศของตำบลหนองยาว เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำนาไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ไหลผ่านและไม่มีแหล่งพักเก็บน้ำ เมื่อฤดูน้ำ หลากพื้นที่ของตำบลหนองยาวจะรับน้ำจากเขาชนกัน กิ่งอำเภอแม่วงก์มีพื้นที่เป็นเนินเขาเล็กๆ และเป็นที่ดอนในเขตหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ในฤดูฝนประมาณเดือนมีนาคม – ตุลาคม น้ำจะไหลมาตามคลองและเหมืองจากเขตเขาชนกัน ผ่านตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตำบลลาดยาว ตำบลหนองนมวัว ตำบลหนองยาว จนถึงตำบลหนองยาว เมื่อหมดฝนน้ำไหลตามคลอง ลำเหมืองจะแห้งทันที ซึ่งจะประสบกับภัยแล้งตามมา เพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำแต่เมื่อถึงฤดูฝน น้ำมาก น้ำจะไหลมาอย่างรวดเร็วและท่วมนาข้าวเสียหาย

แผนที่ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

แผนที่ อบต.หนองยาว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว

ข้อมูลด้านสังคม

        ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีของคนในชุมชน สภาพสังคมของประชาชนส่วนใหญ่อยู่เป็นครอบครัวใหญ่มีวงศาคณาญาติปลูกบ้านอยู่ในละแวกเดียวกัน นับถือบรรพบุรุษ มีสัมมาคารวะต่อผู้มีอายุมากกว่า ฯลฯ ชาวบ้านส่วนใหญ่ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านซึ่งทำให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมต่างที่สำคัญ ดังนี้

    1.การจัดงานประเพณีไททรงดำ

       - แต่งชุดทรงดำ ทำพิธีไหว้บรรพบุรุษ ถวายอาหาร ซึ่งเป็นประเพณีของชาวบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหูช้าง

    2.ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน

       - ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การจัดการแข่งขันกีฬา และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

    3.ประเพณีเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม

       - ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์

    4.ประเพณีออกพรรษา เดือนตุลาคม

       - ทำบุญตักบาตรและฟังธรรม ทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายผ้าจำนำพรรษา

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

อาชีพของประชาชนในตำบล

  • เกษตรกร (ทำนา ,ปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น ถั่ว, มัน, ข้าวนาปรัง, ถั่วเขียว และเลี้ยงสัตว์เล็กน้อย) จำนวน 650 ครัวเรือน  ร้อยละ 10
  • รับจ้าง จำนวน 402 ครัวเรือน ร้อยละ51
  • รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 36 ครัวเรือน ร้อยละ59
  • ค้าขาย จำนวน 30 ครัวเรือน ร้อยละ12

จากการสำรวจชุมชน พบว่า ประชาชนที่อาศัยในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักคิดเป็นร้อยละ 46.10 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมาถึงลูกหลานในปัจจุบัน ได้แก่ การทำนาปลูกข้าว การปลูกมันสำปะหลัง การปลูกถั่วเขียว และข้าวโพด เป็นต้น สำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพรองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 28.51

จำนวนหน่วยธุรกิจที่สำคัญของตำบลหนองยาว

- โรงสี  จำนวน  2  แห่ง

การไฟฟ้า

- หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 9 หมู่บ้าน  

- จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,125 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100     

การประปา

การประปา มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง อยู่หมู่ที่ 3,4,5 บางส่วนมีการกระจายน้ำจากการประปา

ส่วนภูมิภาคลาดยาวมายังตำบลหนองยาว

การสื่อสารและโทรคมนาคม

- ประชาชนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เป็นส่วนใหญ่

- หอกระจายข่าว จำนวน 9 แห่ง

- อินเตอร์เน็ตประจำตำบล  จำนวน  9 แห่ง

สาธารณสุข

ตำบลหนองยาวมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ  ดังนี้

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 1  แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว

ข้อมูลด้านการศึกษา

ตำบลหนองยาว มีสถานศึกษารวมทั้งหมด 5 แห่ง 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 1 กศน.ตำบล ดังนี้

  - โรงเรียนวัดศรลัมภ์                          จำนวน  1  แห่ง

  - โรงเรียนวัดดงหนองหลวง                  จำนวน  1  แห่ง                   

  - โรงเรียนวัดหนองยาว                       จำนวน  1  แห่ง          

  - โรงเรียนวัดวังยิ้มแย้ม                       จำนวน  1  แห่ง          

  - โรงเรียนบ้านนกคลาน                      จำนวน  1  แห่ง          

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองยาว       จำนวน  1  แห่ง  

  - กศน.ตำบลหนองยาว                       จำนวน  1  แห่ง

การเดินทาง  
     ใช้เส้นทางถนนสายพหลโยธินจากกรุงเทพฯ-นครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 239 กิโลเมตร ถึงนครสวรรค์ใช้เส้นทางถนนสายนครสวรรค์-หนองเบน ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร และใช้เส้นทางสายนครสวรรค์-หนองยาว ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร (ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1072)