บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 056-271501 081-9732621 kotchaphan166@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ครู กศน.ตำบลหนองยาว

สแกน 25640118

นางสาวกชพรรณ  สังกาศ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 081-9732621 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
066191
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
6
67
876
64230
2780
2885
66191

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-25 01:44

ข้อมูลทั่วไป ตำบลหนองยาว

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลหนองยาว

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

     ตำบลหนองยาว มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  34.92  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นจำนวนไร่ 22,070 ไร่  คิดเป็น เนื้อที่ร้อยละ 5.05 ของพื้นที่อำเภอลาดยาว  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลาดยาว  ประมาณ  14  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ  32  กิโลเมตร  9 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านดอนเปร็ง บ้านดงหนองหลวง  บ้านดอนตะเคียน บ้านหนองยาว บ้านวังยิ้มแย้ม บ้านหนองหูช้าง บ้านนกคลาน บ้านหนองพลับ บ้านหนองผำ

     สภาพภูมิประเทศของตำบลหนองยาว เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำนาไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ไหลผ่านและไม่มีแหล่งพักเก็บน้ำ เมื่อฤดูน้ำ หลากพื้นที่ของตำบลหนองยาวจะรับน้ำจากเขาชนกัน กิ่งอำเภอแม่วงก์มีพื้นที่เป็นเนินเขาเล็กๆ และเป็นที่ดอนในเขตหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ในฤดูฝนประมาณเดือนมีนาคม – ตุลาคม น้ำจะไหลมาตามคลองและเหมืองจากเขตเขาชนกัน ผ่านตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตำบลลาดยาว ตำบลหนองนมวัว ตำบลหนองยาว จนถึงตำบลหนองยาว เมื่อหมดฝนน้ำไหลตามคลอง ลำเหมืองจะแห้งทันที ซึ่งจะประสบกับภัยแล้งตามมา เพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำแต่เมื่อถึงฤดูฝน น้ำมาก น้ำจะไหลมาอย่างรวดเร็วและท่วมนาข้าวเสียหาย

แผนที่ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

แผนที่ อบต.หนองยาว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว

ข้อมูลด้านสังคม

        ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีของคนในชุมชน สภาพสังคมของประชาชนส่วนใหญ่อยู่เป็นครอบครัวใหญ่มีวงศาคณาญาติปลูกบ้านอยู่ในละแวกเดียวกัน นับถือบรรพบุรุษ มีสัมมาคารวะต่อผู้มีอายุมากกว่า ฯลฯ ชาวบ้านส่วนใหญ่ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านซึ่งทำให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมต่างที่สำคัญ ดังนี้

    1.การจัดงานประเพณีไททรงดำ

       - แต่งชุดทรงดำ ทำพิธีไหว้บรรพบุรุษ ถวายอาหาร ซึ่งเป็นประเพณีของชาวบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหูช้าง

    2.ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน

       - ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การจัดการแข่งขันกีฬา และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

    3.ประเพณีเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม

       - ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์

    4.ประเพณีออกพรรษา เดือนตุลาคม

       - ทำบุญตักบาตรและฟังธรรม ทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายผ้าจำนำพรรษา

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

อาชีพของประชาชนในตำบล

  • เกษตรกร (ทำนา ,ปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น ถั่ว, มัน, ข้าวนาปรัง, ถั่วเขียว และเลี้ยงสัตว์เล็กน้อย) จำนวน 650 ครัวเรือน  ร้อยละ 10
  • รับจ้าง จำนวน 402 ครัวเรือน ร้อยละ51
  • รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 36 ครัวเรือน ร้อยละ59
  • ค้าขาย จำนวน 30 ครัวเรือน ร้อยละ12

จากการสำรวจชุมชน พบว่า ประชาชนที่อาศัยในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักคิดเป็นร้อยละ 46.10 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมาถึงลูกหลานในปัจจุบัน ได้แก่ การทำนาปลูกข้าว การปลูกมันสำปะหลัง การปลูกถั่วเขียว และข้าวโพด เป็นต้น สำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพรองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 28.51

จำนวนหน่วยธุรกิจที่สำคัญของตำบลหนองยาว

- โรงสี  จำนวน  2  แห่ง

การไฟฟ้า

- หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 9 หมู่บ้าน  

- จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,125 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100     

การประปา

การประปา มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง อยู่หมู่ที่ 3,4,5 บางส่วนมีการกระจายน้ำจากการประปา

ส่วนภูมิภาคลาดยาวมายังตำบลหนองยาว

การสื่อสารและโทรคมนาคม

- ประชาชนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เป็นส่วนใหญ่

- หอกระจายข่าว จำนวน 9 แห่ง

- อินเตอร์เน็ตประจำตำบล  จำนวน  9 แห่ง

สาธารณสุข

ตำบลหนองยาวมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ  ดังนี้

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 1  แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว

ข้อมูลด้านการศึกษา

ตำบลหนองยาว มีสถานศึกษารวมทั้งหมด 5 แห่ง 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 1 กศน.ตำบล ดังนี้

  - โรงเรียนวัดศรลัมภ์                          จำนวน  1  แห่ง

  - โรงเรียนวัดดงหนองหลวง                  จำนวน  1  แห่ง                   

  - โรงเรียนวัดหนองยาว                       จำนวน  1  แห่ง          

  - โรงเรียนวัดวังยิ้มแย้ม                       จำนวน  1  แห่ง          

  - โรงเรียนบ้านนกคลาน                      จำนวน  1  แห่ง          

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองยาว       จำนวน  1  แห่ง  

  - กศน.ตำบลหนองยาว                       จำนวน  1  แห่ง

การเดินทาง  
     ใช้เส้นทางถนนสายพหลโยธินจากกรุงเทพฯ-นครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 239 กิโลเมตร ถึงนครสวรรค์ใช้เส้นทางถนนสายนครสวรรค์-หนองเบน ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร และใช้เส้นทางสายนครสวรรค์-หนองยาว ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร (ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1072)

Super User