• 011change1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็บไซต์กศน. อำเภอในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

page

วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็บไซต์กศน. อำเภอในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ และบุคลากรของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ 

โดยในโครงการได้มีการจัดอบรมการสร้างและใช้งานเว็บไซต์ กศน.อำเภอ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ อบรมวิธีการเขียนข่าวกิจกรรมและข่าวน่ารู้ต่าง ๆ อบรมการใช้ภาพและการแก้ไขภาพประกอบการลงข่าวกิจกรรมด้วยโปรแกรมPowerpoint โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของ กศน.อำเภอให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในอำเภอ ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม โรงแรม42ซี เดอะชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 130

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 129

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 128

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 127

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 126

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 125

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 124

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 123

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 122

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 121

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 120

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 119

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 118

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 117

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 116

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 115

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 114

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 113

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 112

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 111

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 110

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 109

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 108

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 107

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 106

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 105

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 104

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 103

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 102

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 101

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 100

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 99

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 98

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 97

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 96

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 95

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 94

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 93

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 92

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 91

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 90

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 89

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 88

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 87

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 86

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 85

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 84

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 83

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 82

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 81

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 80

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 79

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 78

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 77

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 76

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 75

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 74

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 73

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 72

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 71

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 70

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 69

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 68

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 67

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 66

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 65

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 64

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 63

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 62

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 61

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 60

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 59

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 58

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 57

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 56

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 55

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 54

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 53

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 52

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 51

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 50

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 49

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 48

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 47

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 46

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 45

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 44

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 43

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 42

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 41

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 40

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 39

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 38

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 37

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 36

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 35

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 34

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 33

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 32

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 31

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 30

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 29

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 28

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 27

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 26

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 25

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 24

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 23

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 22

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 21

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 20

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 19

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 18

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 17

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 16

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 15

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 14

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 13

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 12

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 11

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 10

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 9

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 8

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 7

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 6

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 5

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 4

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 3

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 2

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 1

อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๒๒ 0

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 95

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 94

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 93

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 92

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 91

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 90

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 89

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 88

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 87

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 86

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 85

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 84

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 83

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 82

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 81

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 80

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 79

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 78

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 77

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 76

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 75

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 74

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 73

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 72

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 71

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 70

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 69

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 68

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 67

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 66

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 65

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 64

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 63

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 62

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 61

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 60

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 59

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 58

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 57

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 56

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 55

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 54

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 53

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 52

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 51

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 50

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 49

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 48

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 47

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 46

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 45

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 44

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 43

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 42

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 41

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 40

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 39

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 38

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 37

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 36

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 35

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 34

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 33

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 32

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 31

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 30

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 29

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 28

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 27

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 26

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 25

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 24

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 23

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 22

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 21

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 20

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 19

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 18

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 17

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 16

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 15

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 14

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 13

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 12

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 11

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 10

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 9

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 8

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 7

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 6

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 5

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 4

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 3

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 2

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 1

อบรมเว็บอำเภอ16กค64 ๒๑๐๗๒๒ 0

 

 

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

7972101
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
5467
7103
65490
7845139
187616
291739
7972101

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/บัญชี/พัสดุ

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์