• A

โครงการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน. ชาเลนจ์) ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

cats

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน. ชาเลนจ์) ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความภูมิใจมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ เวที กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 361

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 360

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 359

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 358

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 357

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 356

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 355

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 354

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 353

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 352

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 351

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 350

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 349

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 348

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 347

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 346

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 345

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 344

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 343

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 342

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 341

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 340

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 339

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 338

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 337

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 336

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 335

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 334

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 333

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 332

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 331

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 330

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 329

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 328

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 327

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 326

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 325

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 324

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 323

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 322

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 321

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 320

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 319

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 318

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 317

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 316

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 315

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 314

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 313

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 312

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 311

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 310

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 309

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 308

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 307

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 306

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 305

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 304

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 303

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 302

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 301

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 300

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 299

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 298

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 297

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 296

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 295

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 294

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 293

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 292

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 291

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 290

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 289

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 288

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 287

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 286

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 285

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 284

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 283

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 282

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 281

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 280

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 279

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 278

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 277

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 276

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 275

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 274

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 273

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 272

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 271

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 270

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 269

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 268

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 267

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 266

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 265

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 264

 

 

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 263

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 262

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 261

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 260

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 259

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 258

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 257

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 256

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 255

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 254

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 253

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 252

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 251

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 250

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 249

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 248

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 247

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 246

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 245

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 244

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 243

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 242

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 241

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 240

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 239

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 238

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 237

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 236

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 235

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 234

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 233

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 232

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 231

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 230

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 229

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 228

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 227

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 226

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 225

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 224

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 223

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 222

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 221

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 220

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 219

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 218

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 217

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 216

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 215

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 214

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 213

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 212

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 211

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 210

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 209

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 208

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 207

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 206

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 205

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 204

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 203

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 202

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 201

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 200

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 199

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 198

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 197

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 196

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 195

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 194

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 193

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 192

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 191

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 190

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 189

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 188

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 187

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 186

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 185

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 184

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 183

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 182

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 181

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 180

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 179

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 178

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 177

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 176

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 175

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 174

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 173

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 172

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 171

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 170

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 169

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 168

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 167

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 166

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 165

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 164

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 163

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 162

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 161

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 160

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 159

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 158

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 157

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 156

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 155

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 154

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 153

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 152

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 151

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 150

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 149

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 148

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 147

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 146

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 145

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 144

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 143

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 142

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 141

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 140

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 139

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 138

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 137

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 136

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 135

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 134

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 133

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 132

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 131

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 130

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 129

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 128

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 127

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 126

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 125

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 124

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 123

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 122

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 121

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 120

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 119

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 118

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 117

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 116

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 115

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 114

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 113

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 112

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 111

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 110

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 109

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 108

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 107

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 106

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 105

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 104

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 103

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 102

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 101

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 100

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 99

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 98

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 97

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 96

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 95

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 94

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 93

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 92

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 91

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 90

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 89

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 88

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 87

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 86

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 85

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 84

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 83

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 82

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 81

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 80

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 79

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 78

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 77

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 76

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 75

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 74

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 73

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 72

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 71

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 70

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 69

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 68

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 67

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 66

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 65

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 64

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 63

กศน.ชาเลนจ์5มิ.ย.64 ๒๑๐๖๒๘ 62

 

ผู้บริหาร

นายจำนงค์  กล่อมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

ระบบออนไลน์ สกร.นครสวรรค์

nks logo


facebook


LOGO KM

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สกร.

Today 0

Yesterday 2

Week 12

Month 20

All 130

Currently are 164 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ที่อยู่

สำนักงาน สกร.จังหวัดนครสวรรค์

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-255-437

โทรสาร : 0-5625-5196

อีเมล : nakorns_nfe@nfe.go.th

แผนที่การเดินทาง

© สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

เมนู สำหรับโทรศัพท์