[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 


ประวัติความเป็นมา

 
 

    
 

          ที่ตั้งอยู่หน้าค่ายจริประวัติ มณฑลทหารบทที่ 31 (เดิมชื่อมณฑล ทหารบกที่ 4) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มลฑลทหารบทที่ 4 อนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ 41 ไร่ เป็นที่ทำการศูนย์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2522 เดิมใช้ชื่อว่า "ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดนครสวรรค์" เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สมัยนายแพทย์ บุญสม มาร์ติน เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการต่อมา วันที่ 24 มีนาคม 2522 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน และให้โอนกิจกรรมทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองการศึกษาผู้ใหญ่และสำนักงานโครงการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนไปเป็นของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัด จึงเข้ามาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วันที่ 29 เมษายน 2523 นายสิปปนนท์ เกตุทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ"ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดนครสวรรค์" เป็น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์" เรียกชื่อย่อว่า "ศนจ.นว" โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2523 วันที่ 12 ธันวาคม 2523 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการยุบเลิกสถานศึกษาบางแห่ง เช่น โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ ห้องสมุดประชาชน และโรงเรียนผู้ใหญ่ ไปเป็นของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2523 และมีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ กศน. 633/2523 โอนข้าราชการ ลูกจ้าง ทรัพย์สิน และกิจการต่างๆ ของโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ ห้องสมุดประชาชนและโรงเรียนผู้ใหญ่ไปเป็นของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2523 เช่นเดียวกันศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการ ตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่กำหนดไว้จริง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2524 รวมดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นเวลา 26 ปี โดยมี นายคมกริบ ตลับทอง เป็นผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้เปลี่ยนชื่อ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ เป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์  

 

 เข้าชม : 7393
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-255-437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th