ผู้บริหารสถานศึกษา

 

                                                                                          ปกสรุปงาน2 65.pptx

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

022661
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
25
32
98
22337
750
1365
22661

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-23 15:20

ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้ สู่ความพอเพียง

วิสัยทัศน์

มีคุณธรรม อยู่อย่างพอเพียงกศน.อำเภอตากฟ้า จัดการศึกษาตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์

ส่งเสริมคุณธรรม อยู่อย่างพอเพียง

พันธกิจ

๑. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔. นำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน

แผนที่การเดินทาง

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกรกพระ. All rights reserved.