ผู้บริหารสถานศึกษา

 

รูปบุคลากร ๒๐๐๕๑๒ 0001 

 

 

 

 

 

 

 

              นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ

 ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอตากฟ้า

 

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

016955
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
19
49
228
16569
94
984
16955

Your IP: 192.168.1.1
2023-12-03 07:16

ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้ สู่ความพอเพียง

วิสัยทัศน์

มีคุณธรรม อยู่อย่างพอเพียงกศน.อำเภอตากฟ้า จัดการศึกษาตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์

ส่งเสริมคุณธรรม อยู่อย่างพอเพียง

พันธกิจ

๑. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔. นำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน

แผนที่การเดินทาง

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกรกพระ. All rights reserved.