หมู่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 056-259545 093-1939955 punyubarksa@gmail.com
ครู กศน.ตำบลวังข่อย

155379336 773814069924680 6248876670049343578 n

นายภาคิน  ปัญญุเบกษา

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 0931939955

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
017541
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
42
48
263
17021
471
1250
17541

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-13 13:58

ข้อมูลทั่วไป กศน.ตำบลวังข่อย

  image001image002image003

ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลวังข่อย

 ตั้งอยู่ บ้านวังข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี   จังหวัดนครสวรรค์

สังกัด      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไพศาลี   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์    

 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ความเป็นมา

        การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”  กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้นเพื่อให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับประชาชนเพื่อประชาชนได้ใช้ในการแสวง หาความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

กศน.ตำบล หมายถึง หน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในระดับตำบล/แขวง

   ประวัติกศน.ตำบลวังข่อย

 กศน.ตำบลวังข่อย เดิมใช้ชื่อว่าศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังข่อย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย มีขนาดเนื้อที่ ประมาณ 40 ตารางวา ซึ่งต่อมาเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ขึ้น และประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น กศน.ตำบลวังข่อย สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ   ไพศาลี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

        อาณาเขตติดต่อ

 กศน.ตำบลวังข่อย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ     ติดต่อกับ   ตำบลไพศาลี, ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ   ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ทิศใต้    ติดต่อกับ   ตำบลสำโรงชัย, ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

       สภาพภูมิอากาศ        

 สภาพภูมิอากาศที 3 ฤดู คือ

                   ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลา เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน

                    ฤดูฝน   ช่วงระยะเวลา เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม

                   ฤดูหนาวช่วงระยะเวลา เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีภูเขาล้อมรอบ ลักษณะเป็นท้องกระทะ ในอดีตสภาพป่าเป็นป่าดงดิบ แต่ในปัจจุบันได้ถูกแผ้วถางเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้ สปก. ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งในสภาพพื้นที่มีทั้งดินดอนและที่ราบลุ่มซึ่งประชาชนได้ทำการปลูกพืชไร่ นาข้าว และการเลี้ยงสัตว์

 บทบาทหน้าที่ภารกิจ กศน.ตำบล

          กศน.ตำบล มีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน.ตำบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน กศน.ตําบล ดังนี้
                    1. การวางแผน
                              1.1 จัดทำฐานข้อมูลชุมชน
                             1.2 จัดทำแผนพัฒนา กศน. ตำบล
                             1.3 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
                   2. การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                             2.1 จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดังนี้
                                      - การส่งเสริมการรู้หนังสือ
                                       - การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                       - การศึกษาต่อเนื่อง
                             2.2 จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
                                       - ส่งเสริมการอ่าน
                                       - จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
                                       - บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อทุกประเภท
                                       - จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตำบล ห้องสมุดชุมชน                      

                                           มุมบ้านหนังสือ
                   3. บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
                                       3.1 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ร่วมกับ (กระทรวงไอซีที)  
                                       3.2 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาล สถานีอนามัย
                                       3.3 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
                                       3.4  อำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอ

    

Super User