สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • Ppt6235pptm
  • 18 พฤษภาคม 2567
  • 3

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

 

 ครูยุ้ยชุดขาว

นางสาวรัฐภรณ์  ดีรอด

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้

ระดับอำเภอแม่เปิน849df23c69cca0174812c1c181488cfa removebg preview

 

3600300398645 1260140000

 

นางสาวพัชรี คงดี

ครูอาสาสมัคร

 

 

3600200036555 1260140001

นางน้ำฝน  ชุ่มอ่อง

ครู กศน.ตำบล

 

 

ครูอ้อย

นางสาวสุกัญญา  นนะยะโส

ครู กศน. ตำบล

 

 

ครูแจ่ม

นางเอื้อคุณา  ภาคจักษุ

ครู กศน. ตำบล

 

 

154551

นางสาวพัชรียา  ประจง

ครู กศน. ตำบล

 

 

12293

นางสาวจารุกัญญ์ บัวคลี่

บรรณารักษ์ห้องสมุด

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

ระบบสารสนเทศ กศน.

เว็บไซต์ กศน.ตำบลในสังกัด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

015403
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
8
33
41
15112
840
562
15403

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-25 08:14

วิสัยทัศน์

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เปิน มุ่งจัดการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรการศึกษาพัฒนาอาชีพที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอาชีพและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
3. จัดและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. จัดและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชนที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน
5. จัดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
6. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการมีอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
7. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานภาคีเครือข่าย เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
8. จัดและส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน กศน. อำเภอ/เขต ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก

เป้าประสงค์

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
2. ผู้เรียน ผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
5. มีแหล่งการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนองตอบความต้องการการเรียนรู้ของประชาชน
6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริการการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7. บุคลากรมีสมรรถนะในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
8. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. มีจำนวนผู้เรียนร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
2. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ของการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร กิจกรรมและโครงการการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป

อัตลักษณ์ >> มีอาชีพ อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์ >> เศรษฐกิจพอเพียง

 

พื้นหลัง

 

ความเป็นมา

                   การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”  กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับประชาชนเพื่อประชาชนได้ใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

 

สภาพทั่วไปตำบลแม่เปิน

          ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนสภาพเสื่อมโทรมและภูเขา มีพื้นราบบางส่วนในหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ คลองโพธิ์ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขา แม่กะสีไหลไปทางทิศตะวันออก ผ่านหมู่ที่ 8, 9, 10, 13, 18, 19 และ 20 เข้าเขตตำบลปางสวรรค์ คลองยาง คลองห้วยเหล็ก และคลองค่าย มีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ 1 แหล่ง ในเขตหมู่ที่ 22 บ้านลานสอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรและเหมาะสำหรับจัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

          แผนที่ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

เเผนที่

 

 

 

 

 

3600200036555 1260140001

นางน้ำฝน  ชุ่มอ่อง (หัวหน้าตำบล)

ครู กศน. ตำบล

 

 

ครูอ้อย

 

นางสาวสุกัญญา  นนยะโส

ครู กศน. ตำบล

ครูแจ่ม

นางเอื้อคุณา  ภาคจักษุ

ครู กศน. ตำบล

 

154551

 นางสาวพัชรียา  ประจง

ครู กศน. ตำบล

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเเม่เปิน. All rights reserved.