ผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

 

154019 

นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย

 รักษาการในตำแหน่ง

   ผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่เปิน

3600300398645 1260140000

นางสาวพัชรี คงดี

ครูอาสาสมัคร

12293

นางสาวจารุกัญญ์ บัวคลี่

บรรณารักษ์ห้องสมุด

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

ระบบสารสนเทศ กศน.

เว็บไซต์ กศน.ตำบลในสังกัด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

010124
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
16
9
25
10017
266
318
10124

Your IP: 192.168.1.1
2023-09-26 10:22

 

ความเป็นมา

                   การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”  กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับประชาชนเพื่อประชาชนได้ใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

 

สภาพทั่วไปตำบลแม่เปิน

          ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนสภาพเสื่อมโทรมและภูเขา มีพื้นราบบางส่วนในหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ คลองโพธิ์ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขา แม่กะสีไหลไปทางทิศตะวันออก ผ่านหมู่ที่ 8, 9, 10, 13, 18, 19 และ 20 เข้าเขตตำบลปางสวรรค์ คลองยาง คลองห้วยเหล็ก และคลองค่าย มีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ 1 แหล่ง ในเขตหมู่ที่ 22 บ้านลานสอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรและเหมาะสำหรับจัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

          แผนที่ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

เเผนที่

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเเม่เปิน. All rights reserved.