ผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

 

ครูยุ้ย 

นางสาวรัฐภรณ์  ดีรอด

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้

ระดับอำเภอแม่เปิน849df23c69cca0174812c1c181488cfa removebg preview

 

3600300398645 1260140000

นางสาวพัชรี คงดี

ครูอาสาสมัคร

12293

นางสาวจารุกัญญ์ บัวคลี่

บรรณารักษ์ห้องสมุด

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

ระบบสารสนเทศ กศน.

เว็บไซต์ กศน.ตำบลในสังกัด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

015175
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
21
42
63
14847
612
562
15175

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-18 14:50

วิสัยทัศน์

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เปิน มุ่งจัดการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรการศึกษาพัฒนาอาชีพที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอาชีพและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
3. จัดและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. จัดและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชนที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน
5. จัดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
6. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการมีอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
7. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานภาคีเครือข่าย เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
8. จัดและส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน กศน. อำเภอ/เขต ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก

เป้าประสงค์

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
2. ผู้เรียน ผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
5. มีแหล่งการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนองตอบความต้องการการเรียนรู้ของประชาชน
6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริการการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7. บุคลากรมีสมรรถนะในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
8. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. มีจำนวนผู้เรียนร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
2. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ของการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร กิจกรรมและโครงการการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ในระดับดีขึ้นไป

อัตลักษณ์ >> มีอาชีพ อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์ >> เศรษฐกิจพอเพียง

 

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเเม่เปิน. All rights reserved.