กศน.ตำบลมาบแก ตั้งอยู่ที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 3 ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 056-271501 090-5935577 Petcharat958@gmail.com
ครู กศน.ตำบลมาบแก

เพชรรัตน์ เหล่าเขตกิจ

นางสาวเพชรรัตน์  เหล่าเขตกิจ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร  090-5935577

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
012899
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
58
21
99
12704
276
713
12899

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-16 10:01

องค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลมาบแก

                                   1.  นางสาวพรทิพย์       โชติศรี            ตำแหน่ง                   ประธาน

                                   2.  นางสาวสุทธิดา        กระแสโสม      ตำแหน่ง                   รองประธาน

                                   3.  นายนพพร               พูลกสิการ        ตำแหน่ง                   ประชาสัมพันธ์

                                   4.  นางสาวจันทร์จิรา     แจ้งจบ            ตำแหน่ง                   ปฏิคม

                                   5.  นางสาวมีนา            พันเขียน          ตำแหน่ง                   การเงินและบัญชี

                                   6.  นางสาวเสาวรส        มีลาภ              ตำแหน่ง                   กิจกรรมนักศึกษา

                                   7.  นางสาวมณีรัตน์       แสงมะณี          ตำแหน่ง                   กรรมการและเลขานุการ

                                   8.  นายจุลจักร              ชังกลิ่น            ตำแหน่ง                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                                   9.  นางสาวเพชรรัตน์     เหล่าเขตกิจ     ตำแหน่ง                   กรรมการที่ปรึกษา

79227775 836734306759383 6854059169171898368 n

นายวิเชียร  สีลา

ประธานกรรมการ

                                                          73482562 782897585519260 5861817729752760320 n                                 79113499 448109019413717 5676765460327038976 n                              79238862 764805544002687 6655342023207288832 n     

                                                               นายสมคิด  พิลึก       กรรมการ                         นายพิเชษฐ์ กลั่นกสิกรณ์       กรรมการ                 นางสมหญิง  พิมพาภักดิ์       กรรมการ 

 

                                                      42497039 532914363788524 7036133230965161984 n                                  78756424 815018248927000 3178624348520972288 n                                    79844873 455001651829221 2801822628510171136 n         

                                                            นายลำยวง     สุราภา    กรรมการ                         นายบุญเลิศ  ศรีประเทศ      กรรมการ                        นายบุญส่ง  พิลึก       กรรมการ     

         
เพชรรัตน์ เหล่าเขตกิจ                                                                                                                                        นางสาวเพชรรัตน์  เหล่าเขตกิจ       

                                                                                                                 กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลมาบแก

    

กศน.ตำบลมาบแก เดิมตั้งอยู่  ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  บ้านมาบแก  หมู่ที่ 3  ตำบลมาบแก  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์

                   กศน.ตำบลมาบแก  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

ประวัติความเป็นมา

                    ตำบลมาบแก  เดิมเป็นพื้นที่มาบน้ำขนาดใหญ่ ที่มีต้นสะแก ขึ้นล้อมรอบบริเวณ มาบน้ำขนาดใหญ่นั้น มีสัตว์ป่านานาชนิด บริเวณอุดมสมบูรณ์ไปด้วย กุ้ง หอย ปู ปลา น้ำจืด มีธรรมชาติ ทิวภูเขา ทิวต้นไม้ และได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่ง นามว่า หลวงพ่อจอมศรี มาปักกรดบริเวณดังกล่าว เห็นว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงได้กลับไปชักชวน ญาติที่น้องจากทาง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ามาอยู่อาศัย อาชีพแรกคือการทำนา และเพิ่มปริมาณ จำนวนคนอยู่เรื่อย ๆ จนปัจจุบันและได้จัดตั้งให้เป็นชื่อ "บ้านมาบแก" ในปี พ.ศ.2475 และใช้จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 125 ปีแล้ว

                    ตำบลมาบแก เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูงเล็กน้อย โดยเฉพาะทาง ทิศตะวันตก จะมีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูงลักษณะของ สภาพพื้นดินโดยทั่วไป เป็นดินร่วนปนทรายสลับกับดินเหนียว ส่วนที่เป็นภูเขา และบริเวณใกล้เคียงส่วนใหญ่ เป็นดินลูกรังไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก 

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  บ้านมาบแก  หมู่ 3  ตำบลมาบแก  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ 

สภาพทั่วไปตำบลมาบแก

          ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ตำบลมาบแก มีขนาดพื้นที่ ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมติดต่อสื่อสาร ห่างจากอำเภอ ลาดยาว ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 33 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ 20,625 ไร่

                             ทิศเหนือ           ติดต่อกับ         อบต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

                             ทิศใต้               ติดต่อกับ         อบต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

                             ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         อบต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

                             ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         อบต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

          แผนที่ตำบล มาบแก   อำเภอ ลาดยาว   จังหวัด นครสวรรค์

ตำแหน่งตำบลมาบแก