ผู้บริหารสถานศึกษา

          50976

  • นายไพศาล สุขรัตน์
  • ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตาคลี
  • ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอตาคลี
  • รักษาการในตำแหน่ง
  • ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอโกรกพระ

 

ระบบสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

027568
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
8
24
32
27365
862
2156
27568

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-25 09:28

วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกรกพระ จะเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อยกระดับการศึกษาและสมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา  พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม

2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย

3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชนและส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่าง ๆ

4. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานศึกษา

2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองดีและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ร้อยละ 80 ของผู้เรียน/ผู้รับบริการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้แต่ละหลักสูตรหรือกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถสร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองดีและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

3. ชุมชนและภาคีเครือข่ายส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ร้อยละ 100 ของชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นในการเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่มีอยู่อย่างทั่วถึงและเพิ่มโอกาสและช่องทางการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพและสนองตอบความต้องการของประชาชน

ร้อยละ100 ของแหล่งเรียนรู้ได้รับการพัฒนาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและสนองตอบความต้องการของประชาชน

ร้อยละ 80 ของผู้เรียน/ผู้รับบริการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานศึกษา

5.สถานศึกษานำเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน และนำการสื่อสารมาใช้ในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

1. ร้อยละ 100 สถานศึกษานำเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน

2. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารของสถานศึกษา

6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล สามารถจัดบริการตอบสนองกับสภาพและความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล สามารถจัดบริการตอบสนองกับสภาพและความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกรกพระ. All rights reserved.