อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056-299377 0875252354/0948308458 ืnatthanicha.pae@gmail.com วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -16.30 น.
ครู กศน.ตำบลเขาดิน

 

image009

นางณัฏฐณิชา  เพ็ชรโต

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 087-5252354,

094-8308458

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
057777
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
55
54
205
57044
1492
3415
57777

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-23 14:49

ข้อมูลทั่วไป ตำบลเขาดิน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

ประวัติความเป็นมา
              ชื่อบ้านนามเมือง "เขาดินบ้านเรา" ตำบลเขาดินอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  ๒๐ กิโลเมตร บนฝั่งขวาหรือ  ทิศตะวันตกของแม่น้ำปิง ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๓ โดยรวมอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบรรพตพิสัย ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ ได้แยกออกเป็นอำเภอเก้าเลี้ยว ตำบลเขาดินจึงอยู่ในเขตปกครองของอำเภอเก้าเลี้ยว

              เหตุที่เรียกตำบลเขาดิน
              เนื่องจากในเขตตำบลมีภูเขาไม่สูงมากนักสภาพของหินเป็นหินผุที่สภาพคล้ายดินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปรากฏว่าทั้งบริเวณที่เป็นเขตตำบลมีลักษณะนี้เพียงแห่งเดียวจึงเรียกตำบลนี้ว่า "ตำบลเขาดิน" 

พื้นที่
เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำไหลผ่าน  พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์

เขตพื้นที่

ตำบลเขาดินมีเนื้อที่ ประมาณ  ๖๒.๒๐  ตารางกิโลเมตร  (๓๘,๘๗๘ ไร่)   มีอาณาเขตติดต่อโดยรอบดังนี้

ทิศเหนือ          เขตติดต่อ         ตำบลหูกวาง   อำเภอบรรพตพิสัย   จังหวัดนครสวรรค์

ทิศใต้              เขตติดต่อ         ตำบลบ้านแก่ง   อำเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันออก    เขตติดต่อ         ตำบลหัวดง   อำเภอเก้าเลี้ยว   จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันตก      เขตติดต่อ         ตำบลหนองกระโดน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์

                  

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

ขนาดพื้นที่

ตำบลเขาดิน มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน ๓๘,๘๗๘ ไร่ คิดเป็น ๖๒.๒๐ ตารางกิโลเมตร

พื้นที่อาศัย ๒,๗๕๑ ไร่

พื้นที่ทำการเกษตร ๓๔,๙๐๙ ไร่

พื้นที่สาธารณะ ๑,๒๘๑ ไร่

เขตการปกครอง

มีจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เขาดิน   ทั้งหมด   ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านหาดเสลา                       หมู่ที่ ๗ บ้านดงเมืองใต้

หมู่ที่ ๒ บ้านหาดเสลา                       หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเสลา

หมู่ที่ ๓ บ้านเขาดินเหนือ                   หมู่ที่ ๙ บ้านแหลมสมอ

หมู่ที่ ๔ บ้านเขาดิน                           หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองคล้า

หมู่ที่ ๕ บ้านดงเมืองเหนือ                 หมู่ที่ ๑๑ บ้านดงมะไฟ

หมู่ที่ ๖ บ้านเขาดินใต้

สภาพทางสังคม

โรงเรียนประถมศึกษา ๖ แห่ง  

   ๑. โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์

   ๒. โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ   

   ๓. โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์

   ๔. โรงเรียนวัดดงเมือง

   ๕. โรงเรียนบ้านคลองคล้า

   ๖. โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร      ๑       แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                 ๕       แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด ๖ แห่ง  

   ๑. วัดเขาดินเหนือ                ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓   ตำบลเขาดิน

   ๒. วัดดงเมืองใต้                  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗   ตำบลเขาดิน

   ๓. วัดพระหน่อธรณินทร์        ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖   ตำบลเขาดิน

   ๔. วัดมรรครังสฤษดิ์             ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘   ตำบลเขาดิน

   ๕. วัดหนองงูเหลือม             ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕   ตำบลเขาดิน

   ๖. วัดแหลมสมอ                  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙   ตำบลเขาดิน

โบสถ์คริสต์ ๑ แห่ง                  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘   ตำบลเขาดิน

การสาธารณสุข

สถานพยาบาล ๒ แห่ง

   ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดินเหนือ

   ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเมืองใต้

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่พักสายตรวจ ๑ แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล ๑ แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

การคมนาคมขนส่ง

   ๑. ถนน คสล.            จำนวน           ๑๕      สาย     รวมระยะทาง    ๖.๘   ก.ม.

   ๒. ถนนลาดยาง         จำนวน             ๓       สาย     รวมระยะทาง   ๑๗.๐๒ ก.ม.

   ๓. ถนนลูกรัง / ดิน      จำนวน           ๔๖      สาย     รวมระยะทาง ๗๒.๐   ก.ม.

การโทรคมนาคม

มีโทรศัพท์เข้าถึงหมู่บ้าน/มีหอกระจายข่าว/เสียงตามสายทุกหมู่บ้าน

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบในบางจุดของหมู่บ้าน

การประปา

มีประปาหมู่บ้าน จำนวน  8 แห่ง

         ๑. ประปาหมู่ ๒        ๔. ประปาหมู่ ๕         ๗. ประปาหมู่ ๘

         ๒. ประปาหมู่ ๓        ๕. ประปาหมู่ ๖         ๘. ประปาหมู่ ๑๑    

         ๓. ประปาหมู่ ๔        ๖. ประปาหมู่ ๗

แหล่งน้ำธรรมชาติ

   ๑. แม่น้ำ                            ๒        สาย   (แม่น้ำปิง และแม่น้ำท่าขนมจีน)

   ๒. บึง หนอง และอื่น ๆ        ๔        แห่ง

   ๓. อ่างเก็บน้ำ                    ๕        แห่ง

น้ำที่สร้างขึ้น

   ๑. ฝาย                             ๒        แห่ง

   ๒. บ่อน้ำดื่ม                  ๒๒๙       แห่ง

   ๓. บ่อบาดาล                ๑๔๓       แห่ง

 

สภาพทางสังคม/ประชากร

มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์

หมู่ที่

บ้าน

ชาย

หญิง

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

หมู่ที่ ๑

หาดเสลา

๔๗๖

๔๙๘

๙๗๔

๒๗๙

หมู่ที่ ๒

หาดเสลา

๒๗๙

๓๑๐

๕๘๙

๑๘๘

หมู่ที่ ๓

เขาดินเหนือ

๖๔๓

๖๓๕

๑,๒๗๘

๓๖๕

หมู่ที่ ๔

เขาดิน

๓๓๓

๓๔๐

๖๗๓

๒๐๗

หมู่ที่ ๕

ดงเมืองเหนือ

๓๓๐

๓๕๗

๖๘๗

๒๔๑

หมู่ที่ ๖

เขาดินใต้

๒๓๒

๒๐๕

๔๓๗

๑๓๐

หมู่ที่๗

ดงเมืองใต้

๒๘๐

๒๘๐

๕๖๐

๒๐๕

หมู่ที่ ๘

หาดเสลา

๓๓๖

๓๖๒

๖๙๘

๒๑๕

หมู่ที่ ๙

แหลมสมอ

๑๘๙

๑๖๙

๓๕๘

๑๑๐

หมู่ที่ ๑๐

คลองคล้า

๒๘๑

๒๙๘

๕๗๙

๑๗๐

หมู่ที่ ๑๑

ดงมะไฟ

๑๙๘

๑๘๗

๓๘๕

๑๒๒

รวมทั้งหมด

,๕๗๗

,๖๔๑

,๒๑๘

๒,๒๓๓

ที่มา : (ทะเบียนราษฎร์อำเภอเก้าเลี้ยว : กันยายน ๒๕๖๒)

สภาพทางเศรษฐกิจ

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนพื้นที่

(ไร่)

พื้นที่ทำการเกษตร

ทำนา

ทำไร่

ทำสวน

ปลูกผัก

ดอกไม้

ประมง

เพาะเลี้ยง

รวม

(ไร่)

หมู่ที่ ๑

หาดเสลา

๔,๘๘๗

๓,๖๙๔

๓๒๕

๒๒๗

๕๓

๒๘

๔,๓๒๗

หมู่ที่ ๒

หาดเสลา

๔,๑๔๖

๑,๒๖๗

๑,๔๐๐

๑๘๔

๒๖

๒,๘๘๔

หมู่ที่ ๓

เขาดินเหนือ

๓,๗๕๑

๑,๕๗๖

๑,๕๙๘

๑๕๐

๑๐๐

๑๕

๓,๔๓๙

หมู่ที่ ๔

เขาดิน

๒,๖๘๒

๒,๒๑๐

๑๐

๑๓๕

๖๔

๑๗

๒,๔๓๖

หมู่ที่ ๕

ดงเมืองเหนือ

๕,๕๒๕

๔,๘๔๘

-

๘๒

๙๐

๒๒

๕,๐๔๒

หมู่ที่ ๖

เขาดินใต้

๑,๐๘๑

๖๙๖

-

๔๕

๔๓

๑๐

๗๙๔

หมู่ที่ ๗

ดงเมืองใต้

๔,๑๖๕

๓,๗๒๐

-

๒๕

๑๗

๒๘

๓,๗๙๐

หมู่ที่ ๘

หาดเสลา

๑,๕๒๕

๘๗๒

๒๘๗

๕๐

๓๕

๑,๒๔๘

หมู่ที่ ๙

แหลมสมอ

๕,๓๙๔

๓,๗๐๘

๑,๐๙๑

๒๐

๓๐

๘๐

๔,๙๒๙

หมู่ที่ ๑๐

คลองคล้า

๕,๔๙๘

๔,๗๔๗

-

๔๕

๗๕

๘๕

๔,๙๕๒

หมู่ที่ ๑๑

ดงมะไฟ

๑,๒๒๔

๙๓๓

๖๗

๓๖

๒๓

๑,๐๖๘

รวม

๓๘,๘๗๘

๒๘,๒๗๑

๔,๔๓๗

๑,๒๖๗

๕๘๔

๓๕๐

๓๔,๙๐๙

Super User