สไลด์โชว์ หน้าเว็บ

  • Screen Shot 2565 09 28 At 145840
  • 340484354 1598723353973279 5293786204243370483 N
  • 347625075 1373655243178984 7476297634666314137 N

ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา

 

 

IMG 82791

  1. นางนภสร  ก๊กพิทักษ์
    ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอลาดยาว
  2. รักษาการ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอชุมตาบง

 IMG 9557

นายสุชาติ  สายแวว
ครูอาสาสมัครฯ

messageImage 1626338511471

นางสาวปวิตาพร  แซ่โค้ว
ครูกศน.ตำบล

messageImage 1626338623562

นางสาวศิริรักษ์  ศรีระวัตร
ครูกศน.ตำบล

messageImage 1626338554467

นางสาวณฐมน  กสิกรรม
ครูกศน.ตำบล

DSC 8002 copy

นางสาวชลธิชา  เจริญผล
ครูกศน.ตำบล

S 37822467

นางสาวสุวัฒนา  พรมไทสงค์
บรรณารักษ์

                                                                                                          

                                                                                                                

                                                                                                           

                                                                                                               

                                                                                                             

                                                                                                           

                                                                                                             

 

                                                                                                           

 

สื่อสาระสนเทศออนไลน์

nks logo

ระบบสาระสนเทศ กศน.

เว็บไซต์ กศน.ตำบลในสังกัด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

062541
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
24
93
117
61100
2713
3841
62541

Your IP: 192.168.1.1
2023-09-26 08:26

วิสัยทัศน์

       “ประชานจังหวัดนครสวรรค์ได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังคมมีความเข้มแข็ง และมีทักษะ ที่จําเป็นในโลกศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู บุคลากร ทุกตําแหน่ง ให้มีความรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการ จัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและการ เรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จําเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดทํา หลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การ วิจัย การวัดผลและประเมินผล ให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษานําเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัด การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ครูและบุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของครู และบุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

2. ร้อยละของประชาชนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

3. หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดผลและประเมินผล ให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งของประชาชน

3. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดผลและประเมินผล ให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษานำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

4. ร้อยละของสถานศึกษาและประชาชนนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. ร้อยละภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

6. มีระบบการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

6. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

: ภาพอดีด :

21

     

1.ประวัติอำเภอชุมตาบง

               ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมตาบง เดิมเป็นสถานศึกษาที่อยู่ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมตาบง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาลำดับที่ 383 โดยมีรหัสสถานศึกษาสี่หลัก คือ 2220 โดยได้เช่าอาคารเลขที่ 166/5 หมู่ 7 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจ้างเหมาก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมตาบงจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่หลังที่ว่าการอำเภอชุมตาบง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการก่อร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมตาบง และต่อมาได้ย้ายมาใช้อาคารสำนักงานแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

 

2.แผนที่ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ

              ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอชุมตาบงเป็นที่ภูเขาขนาดย่อมหลายลูกเรียงรายเป็นแนวภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนิน ที่ดอนและที่ราบทางทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลห้วยหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีคลองโพธิ์และคลองยางไหลขนาบพื้นที่ตำบลชุมตาบง

สภาพภูมิอากาศ

              อำเภอชุมตาบงเป็นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (AW) คือ ค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง แบ่งฤดูออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อุณหภูมิตลอดปีเฉลี่ยตลอดปี27.20 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน 38.10 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคม 18.10 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี 1070.50 มิลลิเมตร จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 30.20 วัน/ปี 

 ฤดูฝน ฝนตกชุกในเดือนกันยายน มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 231.80 มิลลิเมตร และปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยสุดในเดือนธันวาคม 7.30 มิลลิเมตร

 ฤดูหนาว เริ่มในเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ หนาวจัดในเดือนมกราคม วัดได้ประมาณ 11.20 องศาเซลเซียส

 ฤดูร้อน เริ่มในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ร้อนจัดในเดือนเมษายน วัดได้ 40 องศาเซลเซียส

 

 

 

229529067 543068787140409 5990655489174637655 n

4 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสัญญา ลิธรรมมา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชุมตาบง ได้เยี่ยมชมและให้คำแนะนำในการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อรับรองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

59874

นายสัญญา ลิธรรมมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 IMG 9557

นายสุชาติ  สายแวว
ครูอาสาสมัครฯ

messageImage 1626338511471

นางสาวปวิตาพร  แซ่โค้ว
ครูกศน.ตำบล

messageImage 1626338623562

นางสาวศิริรักษ์  ศรีระวัตร
ครูกศน.ตำบล

messageImage 1626338554467

นางสาวณฐมน  กสิกรรม
ครูกศน.ตำบล


ความสำเร็จ ๒๑๐๗๑๕

นางสาวสุธาทิพย์  ดีจุ่น
ครูกศน.ตำบล

S 37822467

นางสาวสุวัฒนา  พรมไทสงค์
บรรณารักษ์

แผนที่การเดินทาง

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมตาบง. All rights reserved.