ผู้บริหารสถานศึกษา

 

27262

นายสรสิงห์  เกาหวาย
 ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา

ระบบสารสนเทศ กศน.

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

009463
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3
14
55
9290
308
503
9463

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-26 00:37

ปรัชญา          “ การศึกษา คือ การพัฒนาความเป็นมนุษย์”

วิสัยทัศน์         “ กศน.ยุวบัณฑิตวิทยา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้เรียน

                       สามารถเรียนได้อย่างหลากหลายวิธี มีเทียบโอน

พันธกิจ

            ๑. จัดการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบโรงเรียนตามความต้องการและความจำเป็น

            ๒. พัฒนาการเรียนรู้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีคุณธรรมความรู้และมีทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

            ๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายปี ๒๕๖๔

            ๑. ประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕–๗๐ ปี จำนวน  ๑,๕๐๐ คน ได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษาและส่งเสริมการรู้หนังสือ

            ๒. ประชากร จำนวน ๓,๐๐๐ คน ได้รับบริการการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน

            ๓. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐  คน   มีความรู้และทักษะอาชีพและการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            ๔. ภาคีเครือข่ายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  จำนวน ๖๘ ภาคี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

             ๕. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน  ๑๐,๐๐๐  คน   รับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

แผนที่การเดินทาง

Copyright © 2021 by โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา