ผู้บริหารสถานศึกษา

 

27262

นายสรสิงห์  เกาหวาย
 ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา

ระบบสารสนเทศ กศน.

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

008972
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
29
58
173
8739
320
359
8972

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-20 20:02

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ             

โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา   เดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียนวรนาถวิทยา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๐๓  โดยมี นายไปล่ ปรั่งสุวรรณ  โดยเช่าที่ดินของวัดวรนาถบรรพต เปิดสอนระดับประถมศึกษา ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้ขายกิจการให้กับนางบรรจบ  สุริต และได้ย้ายอาคารเรียนเลขที่ ๒๖/๒๔  ถนนสวรรค์วิถี โดยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบรรจบวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นางบรรจบ  สุริต ได้ขายกิจการให้กับ นางสมพร  ฉายะบุตรได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา นางสมพร  ฉายะบุตร เป็นผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต  

ผู้บริหารโรงเรียนดำรงตำแหน่ง ดังนี้

พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๗  นายไพบูรณ์   เทียมกลิ่น   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๗  นายสมนึก   ชื่นชอบ   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๐  นายระเด่น   พานทอง   ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

พ.ศ.๒๔๔๑ - ๒๕๔๒   นางสาววิภารัตน์   ปลัดขวา   ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๘   นางสมพร  ฉายะบุตร   ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่

พ.ศ.๒๕๔๙  - ปัจจุบัน  นายวิบูลย์  สุขสิงห์   ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ

พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔   นายสมหวัง  มณฑา   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.๒๕๕๕  - ปัจจุบัน  นางสดศรี   สุขสิงห์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔   นายสมหวัง  มณฑา    ดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่ สถานศึกษาในกำกับ

พ.ศ. ๒๕๕๕  - ๒๕๕๖   นางสดศรี   สุขสิงห์    ดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่ สถานศึกษาในกำกับ

พ.ศ. ๒๕๕๖  - ๒๕๖๔   ดร.เสริม  จันทร์คำ     ดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่  สถานศึกษาในกำกับ

 พ.ศ. ๒๕๖๔  - ปัจจุบัน   นายสรสิงห์  เกาหวาย     ดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่  สถานศึกษาในกำกับ

 

จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา โดยรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ -๑๙.๐๐  น.ประกอบด้วยบุคลากรคือผู้บริหาร ๑ คน  ครู  ๒๐  คน เจ้าหน้าที่ ๕ คน แม่บ้าน ๑ คน  ภารโรง ๑  คน

 : ภาพปัจจุบัน :

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

แผนที่การเดินทาง

Copyright © 2021 by โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา