ทำเนียบผู้บริหาร

       

  • พี่ระ
  • นางชญานภัส  ขาวผ่อง
  • ครู
  • รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก
  • ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอท่าตะโก

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

065255
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4
105
687
63651
3139
6170
65255

Your IP: 192.168.1.1
2024-05-26 00:16
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอท่าตะโก ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจซ่อมสร้างล้างใหม่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2565 โดยมีนางนิสา ใจเอื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เป็นประธานในพิธี และมีคณะนักศึกษา กศน.อำเภอท่าตะโก เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดพนมเศษใต้ และ บ้านพนมเศษใต้ หมู่ 1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

สไลด์2

 

    

26705274364๒๐๒๒ ๐๙ ๑๖ ๑๐ ๐๐ IMG 5201

กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ ประกาศจัดตั้ง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 789  แห่ง โดยอาศัยอำนาจความในมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดการศึกษา ในสถานศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 ข้อ 6  ในสวนของอำเภอท่าตะโก  มีชื่อว่า

“ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตะโก” เป็นสถานศึกษา ในสังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
          สถานที่ปฏิบัติงาน  เดิมใช้ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะโกเป็นสถานที่ทำงานของ ศูนย์บริการกาศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตะโก
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2543  ได้มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บริเวณต่อจากอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะโก เพื่อจัดทำเป็นสถานที่ทำงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตะโกได้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลครบทั้ง  10  ตำบล
         ต่อมาวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ขึ้นและประกาศเปลี่ยนแปลง ชื่อสถานศึกษาเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตะโก  เรียกชื่อย่อว่า  “ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าตะโก” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
 

 

 

 

 

โลโก้ กศฯpng

วิสัยทัศน์     

คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่คุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง แลเท่าเทียยกับเพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ การมีอาชีพและความสามารถเชิงการแข่งขันในประชาคมอาเชียนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามฮัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒชาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อยในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกทำลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร
3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโสมีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาหักษะการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่ากับสื่อและทคโโลชีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน และการส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนในรูปแบบต่าง
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1. ครูและบุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
3.หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดผลและประเมินผล ให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งของประชาชน
4.ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษานำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
5. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
6. มีระบบการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตะโก. All rights reserved.