55 หมู่ที่ 1 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 056-242164 0898819453 supunnee202020@gmail.com
ครู กศน.ตำบลลำพยนต์

นางสุพรรณ บุญยวัฒน์ ครูกศน.ตำบลลำพยนต์

นางสุพรรณี  บุญยวัฒน์

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลลำพยนต์

 เบอร์โทร  0898819453

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
011150
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
9
4
52
11047
99
435
11150

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-13 12:55

. นายชูชาติ  ตันตระกูล ตัวแทนจากหมู่ที่ ๒ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรปกครองท้องถิ่น) ประธานกรรมการ

๒. นายธวัช    สกุลา        ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครอง) รองประธานกรรมการ

๓. นางฐิฏิมาร์ ศรีเรือง       ตัวแทนจากหมู่ที่ ๒ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา)                          กรรมกา

๔. พระอิทธิพล อิทธิพโร     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๓ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)  กรรมการ

๕. นายอวิรุทธ์ อยู่ชา         ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี           กรรมการ
                                                                        และสารสนเทศ)                                                   

 ๖. นางธัญชนก ธรรมชัย      ตัวแทนจากหมู่ที่ ๒ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น)               กรรมการ

๗. นายเสนาะ พันหลง        ตัวแทนจากหมู่ที่ ๔ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม ชุมชน               กรรมการ

                                                                             และสิ่งแวดล้อม)

 ๘. นางยอดกมล สุทธิเศวต     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๘ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข)                      กรรมการ

 ๙. นายสงกราน หว่านเงิน     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑๐ (ผู้แทนศิษย์เก่า กศน.)                                      กรรมการ

๑๐. นางรัตนา    สอนพิมพ์     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๓ (อาสาสมัคร กศน.)                                    กรรมการ

๑๑. นางสายฝน  เรือนอินทร์   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๔ (ผู้แทนองค์กรนักศึกษา)                              กรรมการ

๑๒. นางสุพรรณี   บุญยวัฒน์   หัวหน้า กศน.ตำบลลำพยนต์                               กรรมการและเลขานุการ

 SAM 4295

 

SAM 2200

 

20141113 145548

    SAM 3471

20141204 111346

 

ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลลำพยนต์

สถานที่ตั้ง

 

           สถานที่ตั้ง เลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

          หมายเลขโทรศัพท์............089-8819453..........................................................................................

         
ประวัติความเป็นมาของ กศน. ตำบลลำพยนต์
             เดิมศูนย์การเรียนชุมชนตำบลลำพยนต์ ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ขององค์บริหารส่วนตำบลลำพยนต์ คือห้องประชุมหลังเก่าในการจัดกระบวนการเรียนการสอน แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบและอาคารเป็นอาคารไม้ชำรุดไม่สามารถเก็บของมีค่าได้ ต่อมาปี 2552 ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูนิปุณธรรมโกศล เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรสวรรค์ ให้ย้ายมาอยู่ที่อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็นอาคารปูนชั้นเดียวของวัดถ้ำพรสวรรค์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ( การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) และการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ตำบลลำพยนต์และพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบัน กศน.ตำบลลำพยนต์ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร กศน. ซึ่งอยู่ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์

 

รายชื่อครู กศน.ตำบลลำพยนต์ ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

1.

นางสาวฉัตริยะ ศรีปิ

ครู ศรช.

พ.ศ.2543-2545

2.

นางสุพรรณี   บุญยวัฒน์

ครู กศน.ตำบล

พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

 

 

16464 10 ๒๑๐๔๑๗ 167

 

 

 

สภาพทั่วไปตำบลลำพยนต์

          ลักษณะทางภูมิศาสตร์

          ตำบลลำพยนต์    มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะลาดเอียง  มีลำห้วยธรรมชาติ  เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำจะแห้ง   ราษฎรในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ปลูกพืชไร่ตามสภาพภูมิประเทศ  โดยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่  ข้าวโพด  ข้าวฟาง  งา  อ้อย  ถั่วเขียว  และทานตะวัน

แผนที่ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์