ผู้บริหารสถานศึกษา

 64680

นางสาวจันทวรรณ  พันมูล
 ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไพศาลี

S 72531995

นางสาวธันยานี ปุนทะมุณี 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

LINE ALBUM บุคลากร ๒๒๐๘๒๙ 20

นางสาวบานเย็น  จูบ้านไร่

ครู ผู้ช่วย

 

 

เมนูอื่นๆ

powered by

สำหรับผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

025709
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
17
50
193
25211
602
970
25709

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-14 05:21

วิสัยทัศน์

          คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโลกศตวรรษที่ ๒๑

พันธกิจ

          1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
          2. จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้
          3. จัดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ให้รู้จักตนเองในการดำรงชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          6. พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้สามารถดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานศึกษา

อัตลักษณ์

                   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์

                   สร้างสรรค์นวัตกรรม  เป็นผู้นำทางสังคม

เป้าประสงค์

1. ครูและบุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
3.หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดผลและประเมินผล ให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งของประชาชน
4.ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษานำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
5. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
6. มีระบบการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

แผนที่การเดินทาง

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไพศาลี. All rights reserved.