ผู้บริหารสถานศึกษา

 64680

นางสาวจันทวรรณ  พันมูล
 ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไพศาลี

S 72531995

นางสาวธันยานี ปุนทะมุณี 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

LINE ALBUM บุคลากร ๒๒๐๘๒๙ 20

นางสาวบานเย็น  จูบ้านไร่

ครู ผู้ช่วย

 

 

เมนูอื่นๆ

powered by

สำหรับผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

016960
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
9
9
18
16755
449
542
16960

Your IP: 192.168.1.1
2023-09-26 08:48

วิสัยทัศน์

          คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโลกศตวรรษที่ ๒๑

พันธกิจ

          1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
          2. จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้
          3. จัดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ให้รู้จักตนเองในการดำรงชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          6. พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้สามารถดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานศึกษา

อัตลักษณ์

                   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์

                   สร้างสรรค์นวัตกรรม  เป็นผู้นำทางสังคม

เป้าประสงค์

1. ครูและบุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
3.หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดผลและประเมินผล ให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งของประชาชน
4.ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษานำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
5. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
6. มีระบบการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

แผนที่การเดินทาง

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไพศาลี. All rights reserved.