ผู้บริหารสถานศึกษา

 11

นางสาวจันทวรรณ  พันมูล
 ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไพศาลี

S 72531995

นางสาวธันยานี ปุนทะมุณี 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

LINE ALBUM บุคลากร ๒๒๐๘๒๙ 20

นางสาวบานเย็น  จูบ้านไร่

ครู ผู้ช่วย

 

 

เมนูอื่นๆ

powered by

สำหรับผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

026189
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
19
15
34
25911
1082
970
26189

Your IP: 192.168.1.1
2024-06-25 09:44

 ประวัติสถานศึกษา

          กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน พร้อมกันทั่วประเทศจำนวน 789 แห่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 ข้อ 6 ในส่วนของอำเภอไพศาลี มีชื่อว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอไพศาลี” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

          สถานที่ปฏิบัติงาน เดิมใช้ที่ว่าการอำเภอไพศาลี เป็นสถานที่ปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2537 ต่อมาย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาใช้อาคารของพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และต่อมาปีงบประมาณ 2546 ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาใช้อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอไพศาลี (หลังเก่า) และใช้เป็นสำนักงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอไพศาลี  ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ขึ้น และประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไพศาลี เรียกชื่อย่อว่า“กศน.อำเภอไพศาลี” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

 

 S 8781834

 : ภาพปัจจุบัน :

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

แผนที่การเดินทาง

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไพศาลี. All rights reserved.