ผู้บริหารสถานศึกษา

 64680

นางสาวจันทวรรณ  พันมูล
 ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไพศาลี

S 72531995

นางสาวธันยานี ปุนทะมุณี 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

LINE ALBUM บุคลากร ๒๒๐๘๒๙ 20

นางสาวบานเย็น  จูบ้านไร่

ครู ผู้ช่วย

 

 

เมนูอื่นๆ

powered by

สำหรับผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

016966
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
15
9
24
16755
455
542
16966

Your IP: 192.168.1.1
2023-09-26 10:08

 ประวัติสถานศึกษา

          กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน พร้อมกันทั่วประเทศจำนวน 789 แห่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 ข้อ 6 ในส่วนของอำเภอไพศาลี มีชื่อว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอไพศาลี” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

          สถานที่ปฏิบัติงาน เดิมใช้ที่ว่าการอำเภอไพศาลี เป็นสถานที่ปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2537 ต่อมาย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาใช้อาคารของพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และต่อมาปีงบประมาณ 2546 ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาใช้อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอไพศาลี (หลังเก่า) และใช้เป็นสำนักงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอไพศาลี  ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ขึ้น และประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไพศาลี เรียกชื่อย่อว่า“กศน.อำเภอไพศาลี” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

 

 S 8781834

 : ภาพปัจจุบัน :

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

แผนที่การเดินทาง

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไพศาลี. All rights reserved.