51 หมู่ 3 ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 056-271501 097-1417854 nara.nfe123@gmail.com
ครู กศน.ตำบลสร้อยละคร

 

156154446 269266567990161 1275157659687181052 n

นายนเรศ  ประสานสุข

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลสร้อยละคร

 เบอร์โทร 097-1417854

 

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
074405
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
61
195
669
72849
984
4481
74405

Your IP: 192.168.1.1
2023-12-08 09:00

1. นางสาวลักษิกา อุบลบาน                ตำแหน่ง                   ประธาน

 2. นายสหรัฐ ปั้นนาค                         ตำแหน่ง                   รองประธาน

3. นายณสธร พรมหมศรีฉัตร               ตำแหน่ง                   ประชาสัมพันธ์

4. นายณัชพล เอมแย้ม                      ตำแหน่ง                   ปฏิคม

5. นางสาวกาญจนา เรื่อศรีจันทร์         ตำแหน่ง                   การเงินและบัญชี

 6. นางสาววรรณิษา แทนแล               ตำแหน่ง                   กิจกรรมนักศึกษา

7. นางสาวเมขลา ลักษณะวารี             ตำแหน่ง                   กรรมการและเลขานุการ

8. นายสรวิช กุนะ                               ตำแหน่ง                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

9. นายนเรศ ประสานสุข                     ตำแหน่ง                   กรรมการที่ปรึกษา

 

คณะกรรมการ กศน.ตำบลสร้อยละคร

1.  นายก อบต.สร้อยละคร                       ประธาน

2.  นายไพโรจน์ ดาวเรือง                         รองประธาน

3.  นางสาวคนึงนิตย์ ลอสุขพูล                  กรรมการ

4.  นายจำนง นิลภมร                                กรรมการ

5.  นางวาสนา อ่อนฝึก                              กรรมการ

6.  นายสุตีเวช ฉลาด                                กรรมการ

7. นายอุทัย พัวเรืองเลิศ                            กรรมการ

8. นายสมเพียร พรชัย                               กรรมการ

9. นายสมัย จำปา                                     กรรมการ

10. นายบุญเลิศ วาสี                                กรรมการ

11. นางสมจิตร เคยเหล่า                          กรรมการ

12. ครู กศน.ตำบลสร้อยละคร                   กรรมการและเลขานุการ

 127163869 3478614955552665 8924300949221018629 n

  

สภาพทั่วไป

                    การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”

กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้

ระดับตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับประชาชนเพื่อประชาชนได้ใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้กศน.ตำบลสร้อยละคร เดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสร้อยละครใช้อาคาร อบต.สร้อยละครเป็นสถานที่พบกลุ่มเนื่องจาก อาคาร อบต.สร้อยละคร ไม่สามารถรองรับนักศึกษาที่มีจำนวนมากได้และไม่สะดวกการเรียนการสอน   และทาง กศน.ตำบลสร้อยละครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2544 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย งบลงทุน เพื่อเป็นการก่อสร้าง กศน.ตำบล แห่งละ 800,000.-บาท ให้กับ กศน.อำเภอลาดยาว และได้ความอนุเคราะห์ จากนายก อบต.สร้อยละคร และท่านเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนจึงมอบที่ดินให้จำนวน 2 งานในการก่อสร้าง กศน.ตำบลสร้อยละคร ต่อมา สำนักงาน กศน.ได้มีนโยบายให้ กศน. อำเภอดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลเป็นกศน.ตำบลสร้อยละคร   เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้มีพิธีเปิด กศน.ตำบลสร้อยละคร โดยมีนาย นายก อบต.สร้อยละคร เป็นประธานในพิธีเปิด กศน.ตำบลสร้อยละคร จึงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน

ติดต่อ กศน.ตำบล

106226717 3036825333064965 3846427879443791968 o

กศน.ตำบลสร้อยละคร 51 หมู่ 3 ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Fanpang : กศน.ตำบลสร้อยละคร

โทร.0971417854  ครูนเรศ  ประสานสุข

 

สภาพทั่วไปของตำบลสร้อยละคร

                       ตำบลสร้อยละครตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ อำเภอลาดยาว เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน ๑๒ ตำบลของอำเภอลาดยาว อยู่ห่างจากอำเภอ ลาดยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอ ๔,๕๐๐ เมตร ตำบลสร้อย ละคร มีเนื้อที่โดยประมาณ ๒๗ ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๘๗๕ ไร่ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองเตย บ้านหนองจิกรี บ้านสร้อยละคร บ้านยุ้งใหญ่ บ้านยางโทน บ้านห้วยร่วม บ้านห้วยร่วมใหญ่ บ้านโปร่งตาลอย บ้านดอนกลาง บ้านห้วยใหญ่

การปกครอง

                   การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองเตย บ้านหนองจิกรี บ้านสร้อยละคร บ้านยุ้งใหญ่ บ้านยางโทน บ้านห้วยร่วม บ้านห้วยร่วมใหญ่ บ้านโปร่งตาลอย   บ้านดอนกลาง บ้านห้วยใหญ่

พื้นที่ทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง ใช้น้ำจากบ่อบาดาลและแหล่งน้ำธรรมชาติ
               - ด้านเลี้ยงสัตว์ เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงไว้ใช้ในการเกษตรกรรม เช่น โค กระบือ และมีสัตว์เลี้ยงเป็น

อาชีพเสริม
              - ด้านเงินทุน ที่ใช้ในการทำงานเกษตรกรรม แหล่งเงินทุนที่ได้มา เช่น การกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.) และเงินกองทุนหมู่บ้าน ส่วนใหญ่นำมาเพื่อการลงทุนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ค่าเช่าที่นา เพื่อทำนาก็เป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน เนื่องจากเกษตรกรไม่มีกรรมสิทธ์ในที่ดินเป็นของตนเอง
                     -  ด้านอาชีพอื่นๆ เช่นรับจ้างทั่วไป เนื่องจากไม่มีที่นาของตนเอง หรือว่างงานจากฤดูกาลทำนาและไม่มีอาชีพเสริมอื่นใดที่จะทำให้มีรายได้เพิ่ม การรวมกลุ่มยังมีน้อย

อาณาเขตตำบล

ลักษณะทางกายภาพ

ตำบลสร้อยละคร ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองเตย บ้านหนองจิกรี บ้านสร้อยละคร บ้านยุ้งใหญ่ บ้านยางโทน บ้านห้วยร่วม บ้านห้วยร่วมใหญ่ บ้านโปร่งตาลอย บ้านดอนกลาง บ้านห้วยใหญ่

การปกครอง

                   การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน

ได้แก่ บ้านหนองเตย บ้านหนองจิกรี บ้านสร้อยละคร บ้านยุ้งใหญ่ บ้านยางโทน บ้านห้วยร่วม บ้านห้วยร่วมใหญ่ บ้านโปร่งตาลอย บ้านดอนกลาง บ้านห้วยใหญ่

สภาพทางสังคม – ประชากร

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

บ้านหนองเตย

173

183

356

117

2

บ้านหนองจิกรี

183

170

353

125

3

บ้านสร้อยละคร

158

155

313

103

4

บ้านยุ้งใหญ่

42

54

96

35

5

บ้านยางโทน

101

118

219

78

6

บ้านห้วยร่วมใหญ่

99

108

207

74

7

บ้านห้วยร่วมน้อย

70

68

138

34

8

บ้านโปร่งตาลอย

65

68

133

50

9

บ้านดอนกลาง

198

197

395

120

10

บ้านห้วยใหญ่

181

175

356

97

รวม

1,270

1,296

2,566

833

 ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน  ระดับตำบลสร้อยละคร

 มีครัวเรือน     ทั้งหมด  833  ครัวเรือน

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ทั้งหมด  2,566  คน  ชาย  1,270  คน   หญิง  1,296  คน

--------------------------------------------------------------------------------

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
           - วัดศรีสวรรค์วนารม (วัดหนองเตย ) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองเตย
           - วัดหนองจิกรี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิกรี
           - วัดสร้อยละคร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านสร้อยละคร
           - วัดยางโทน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านยางโทน
           - วัดห้วยร่วม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านห้วยร่วมใหญ่

จำนวนประชากรจำแนกตามศาสนา

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบลตำบลสร้อยละคร

--------------------------------------------------------------------------------

ศาสนา

เพศ

รวม (คน)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

พุทธ

1,270

1,296

2,566

คริสต์

-

-

-

อิสลาม

-

-

-

ซิกส์

-

-

-

ฮินดู

-

-

-

อื่นๆ

-

-

-

รวม

1,270

1,296

2,566

การศึกษา
           - โรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง
           - กศน.ตำบล  1 แห่ง
           - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
           - บ้านหนังสือชุมชนประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง

จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบลตำบลสร้อยละคร

ระดับการศึกษา เพศ รวม (คน)
ชาย (คน) หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา 38 55 93
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 52 48 100
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา 72 51 123
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) 603 559 1162
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ. 1-3, ม. 1-3) 196 207 403
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4-5, ม. 4-6, ปวช.) 151 175 326
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 67 74 141
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 70 102 172
สูงกว่าปริญญาตรี 21 25 46
รวม 1,270 1,296 2,566

 

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort hacklink güvenilir forex şirketleri