หมู่ 5 บ.สะเดาซ้าย ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 0623957619 tippayapornKRM02@gmail.com
ครู กศน.ตำบลห้วยน้ำหอม

 

LINE ALBUM ภาพเหมย ๒๓๐๖๐๖ 

นางสาวทิพยาภรณ์  กิริมิตร

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลห้วยน้ำหอม

 เบอร์โทร 062-3957619

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
043089
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4
58
681
41662
2019
2153
43089

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-25 01:22

องค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลห้วยน้ำหอม

1.  นางสาวนัสพร          ธรรมสอน         ตำแหน่ง          ประธาน

2.  นางสาวสาลิกา         คำแถง           ตำแหน่ง          รองประธาน

3.  นางสาวอัจฉรา         สุราภา             ตำแหน่ง          ประชาสัมพันธ์

4.  นางสาวเกวลิน         พันธุ์เขียน         ตำแหน่ง          ปฏิคม

5.  นายสุวัฒน์              ผุยสวัสดิ์           ตำแหน่ง          การเงินและบัญชี

6.  นายศิริชัย              กุดจอก            ตำแหน่ง          กิจกรรมนักศึกษา

7.  นายกิตติพงษ์          อรุณ               ตำแหน่ง          กรรมการและเลขานุการ

8.  นายธนบูรณ์            ปัญญา            ตำแหน่ง          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

9.  นางสาวทิพยาภรณ์    กิริมิตร            ตำแหน่ง          กรรมการที่ปรึกษา

 

 144210283 1130078834088291 5375392691012735807 n 1

ที่ตั้ง

     กศน.ตำบลห้วยน้ำหอม ตั้งอยู่ที่ บ้านสะเดาซ้าย หมู่ที่ ๕    ตำบลห้วยน้ำหอม   อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอลาดยาว ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร

คณะกรรมการ กศน.ตำบลห้วยน้ำหอม

 • นายปราณี เขม้นกิจ ตำแหน่ง          ประธาน
 • นายเมียด เก่งสาริการ ตำแหน่ง          รองประธาน
 • นายเงิน สำราญฤทธิ์ ตำแหน่ง          กรรมการ
 • นายสท้าน มูลนอก ตำแหน่ง          กรรมการ
 • นายกิตติ แนบเนียน ตำแหน่ง          กรรมการ
 • นายสมนึก สมานเขตกิจ ตำแหน่ง          กรรมการ
 • นางบำรุง ชื่นดอนกลอย ตำแหน่ง          กรรมการ
 • นายวิรัตน์ โพธิ์น้อย ตำแหน่ง          กรรมการ
 • นายประทวน สดสี ตำแหน่ง          กรรมการ
 • นายสฤษดิ์ พิลึก ตำแหน่ง          กรรมการ
 • นายสมเจตน์ สวนสลา ตำแหน่ง          กรรมการ
 • นางสาวนายิกา กุมภา ตำแหน่ง          กรรมการและเลขานุการ

บุคลากรใน กศน.ตำบลห้วยน้ำหอม

          ๑.  นางนภสร  ก็กพิทักษ์                      ผู้อำนวยการศูนย์  กศน.อำเภอลาดยาว

          ๒.  นางสาววราภรณ์  ทรัพย์ประสม         ครูผู้ช่วย

          ๓.  นางภัสรา  ทวิชาติสกุล                    ครูผู้ช่วย

          ๔.  นายจิระเดช  ฝั่นแจ้ง                      บรรณารักษ์

          ๕.  นายภิรมย์  ยิ้มเหม                        ครูอาสาสมัครฯ 

          ๖.  นางสาวทิพยาภรณ์  กิริมิตร              ครู กศน.ตำบล

องค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลห้วยน้ำหอม

1.  นางสาวนัสพร          ธรรมสอน         ตำแหน่ง          ประธาน

2.  นางสาวสาลิกา         คำแถง           ตำแหน่ง          รองประธาน

3.  นางสาวอัจฉรา         สุราภา             ตำแหน่ง          ประชาสัมพันธ์

4.  นางสาวเกวลิน         พันธุ์เขียน         ตำแหน่ง          ปฏิคม

5.  นายสุวัฒน์              ผุยสวัสดิ์           ตำแหน่ง          การเงินและบัญชี

6.  นายศิริชัย              กุดจอก            ตำแหน่ง          กิจกรรมนักศึกษา

7.  นายกิตติพงษ์          อรุณ               ตำแหน่ง          กรรมการและเลขานุการ

8.  นายธนบูรณ์            ปัญญา            ตำแหน่ง          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

9.  นางสาวทิพยาภรณ์    กิริมิตร            ตำแหน่ง          กรรมการที่ปรึกษา

 

ความเป็นมา

         เดิมตำบลห้วยน้ำหอม อยู่ในเขตอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ต่อมาได้ขึ้นอยู่กับอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ก่อนที่จะย้ายมาขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของอำเภอลาดยาว ซึ่งเมื่อก่อนมีชื่อว่า "บ้านน้ำหอม" โดยมีกำนันคนแรกชื่อกำนันตุ่น และต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ "บ้านห้วยน้ำหอม" จนถึงปัจจุบันนี้ตำบลห้วยน้ำหอม  กศน.ตำบลห้วยน้ำหอม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕  บ้านสะเดาซ้าย   ตำบลห้วยน้ำหอม          อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอลาดยาว ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ห่างจาก    จังหวัดนครสวรรค์ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๗๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๔,๓๗๔ ไร่

          ตำบลห้วยน้ำหอมเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูงเล็กน้อย โดยเฉพาะทาง ทิศตะวันตก จะมีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูงลักษณะของ สภาพพื้นดินโดยทั่วไป เป็นดินร่วนปนทรายสลับกับดินเหนียว ส่วนที่เป็นภูเขา และบริเวณใกล้เคียงส่วนใหญ่ เป็นดินลูกรังไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก

          กศน.ตำบลห้วยน้ำหอม  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๕๑  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอลาดยาว ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๗๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๔,๓๗๔ ไร่

             ทิศเหนือ : ติดต่อกับตำบลลาดยาวและตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

             ทิศใต้ : ติดต่อกับตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

             ทิศตะวันออก : ติดต่อกับตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

             ทิศตะวันตก : ติดต่อกับตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์เป็นบางส่วน และ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์

สภาพทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประเภทแหล่งน้ำธรรมชาติ หนองตะโพนเป็นหนองน้ำขนาดกลาง และหนองวังยางเป็นหนองน้ำขนาดกลาง

 

ไไ

oo

การปกครอง

            การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม ประกอบด้วย ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านศรีไกลลาศ  บ้านวังหิน  บ้านหัวเขาลานคา  บ้านกกกอก  บ้านสะเดาซ้าย  บ้านศรีทอง บ้านโปร่งสังข์  บ้านห้วยน้ำหอม  บ้านทุ่งนาผาสุก  บ้านเทียนชัย

พื้นที่ทำนาได้ปีละ ๑ ครั้ง ใช้น้ำจากบ่อบาดาลและแหล่งน้ำธรรมชาติ
              -  ด้านเลี้ยงสัตว์ เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงไว้ใช้ในการเกษตรกรรม เช่น โค กระบือ และมีสัตว์เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม
              -  ด้านเงินทุน ที่ใช้ในการทำงานเกษตรกรรม แหล่งเงินทุนที่ได้มา เช่น การกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.) และเงินกองทุนหมู่บ้าน ส่วนใหญ่นำมาเพื่อการลงทุนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ค่าเช่าที่นา เพื่อทำนาก็เป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน เนื่องจากเกษตรกรไม่มีกรรมสิทธ์ในที่ดินเป็นของตนเอง
              -   ด้านอาชีพอื่นๆ เช่นรับจ้างทั่วไป เนื่องจากไม่มีที่นาของตนเอง หรือว่างงานจากฤดูกาลทำนาและไม่มีอาชีพเสริมอื่นใดที่จะทำให้มีรายได้เพิ่ม การรวมกลุ่มยังมีน้อย

 

ข้อมูลด้านประชากร

            จำนวนประชากรทั้งหมด ๖,๒๖๐ คน 

            จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๒,๒๒๖ ครัวเรือน

             ความหนาแน่นเฉลี่ย ๘๘.๑๗ คน/ตารางกิโลเมตร

             ชาย ๓,๐๙๙ คน           คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๐

             หญิง ๓,๑๖๑ คน           คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๐