หมู่ 5 บ.สะเดาซ้าย ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 0623957619 tippayapornKRM02@gmail.com
ครู กศน.ตำบลห้วยน้ำหอม

 

LINE ALBUM ภาพเหมย ๒๓๐๖๐๖ 

นางสาวทิพยาภรณ์  กิริมิตร

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลห้วยน้ำหอม

 เบอร์โทร 062-3957619

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
042340
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
37
124
678
41331
1270
2153
42340

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-20 20:12

ข้อมูลทั่วไป ตำบลห้วยน้ำหอม

ความเป็นมา

         เดิมตำบลห้วยน้ำหอม อยู่ในเขตอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ต่อมาได้ขึ้นอยู่กับอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ก่อนที่จะย้ายมาขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของอำเภอลาดยาว ซึ่งเมื่อก่อนมีชื่อว่า "บ้านน้ำหอม" โดยมีกำนันคนแรกชื่อกำนันตุ่น และต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ "บ้านห้วยน้ำหอม" จนถึงปัจจุบันนี้ตำบลห้วยน้ำหอม  กศน.ตำบลห้วยน้ำหอม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕  บ้านสะเดาซ้าย   ตำบลห้วยน้ำหอม          อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอลาดยาว ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ห่างจาก    จังหวัดนครสวรรค์ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๗๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๔,๓๗๔ ไร่

          ตำบลห้วยน้ำหอมเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูงเล็กน้อย โดยเฉพาะทาง ทิศตะวันตก จะมีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูงลักษณะของ สภาพพื้นดินโดยทั่วไป เป็นดินร่วนปนทรายสลับกับดินเหนียว ส่วนที่เป็นภูเขา และบริเวณใกล้เคียงส่วนใหญ่ เป็นดินลูกรังไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก

          กศน.ตำบลห้วยน้ำหอม  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๕๑  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอลาดยาว ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๗๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๔,๓๗๔ ไร่

             ทิศเหนือ : ติดต่อกับตำบลลาดยาวและตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

             ทิศใต้ : ติดต่อกับตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

             ทิศตะวันออก : ติดต่อกับตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

             ทิศตะวันตก : ติดต่อกับตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์เป็นบางส่วน และ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์

สภาพทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประเภทแหล่งน้ำธรรมชาติ หนองตะโพนเป็นหนองน้ำขนาดกลาง และหนองวังยางเป็นหนองน้ำขนาดกลาง

 

ไไ

oo

การปกครอง

            การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม ประกอบด้วย ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านศรีไกลลาศ  บ้านวังหิน  บ้านหัวเขาลานคา  บ้านกกกอก  บ้านสะเดาซ้าย  บ้านศรีทอง บ้านโปร่งสังข์  บ้านห้วยน้ำหอม  บ้านทุ่งนาผาสุก  บ้านเทียนชัย

พื้นที่ทำนาได้ปีละ ๑ ครั้ง ใช้น้ำจากบ่อบาดาลและแหล่งน้ำธรรมชาติ
              -  ด้านเลี้ยงสัตว์ เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงไว้ใช้ในการเกษตรกรรม เช่น โค กระบือ และมีสัตว์เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม
              -  ด้านเงินทุน ที่ใช้ในการทำงานเกษตรกรรม แหล่งเงินทุนที่ได้มา เช่น การกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.) และเงินกองทุนหมู่บ้าน ส่วนใหญ่นำมาเพื่อการลงทุนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ค่าเช่าที่นา เพื่อทำนาก็เป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน เนื่องจากเกษตรกรไม่มีกรรมสิทธ์ในที่ดินเป็นของตนเอง
              -   ด้านอาชีพอื่นๆ เช่นรับจ้างทั่วไป เนื่องจากไม่มีที่นาของตนเอง หรือว่างงานจากฤดูกาลทำนาและไม่มีอาชีพเสริมอื่นใดที่จะทำให้มีรายได้เพิ่ม การรวมกลุ่มยังมีน้อย

 

ข้อมูลด้านประชากร

            จำนวนประชากรทั้งหมด ๖,๒๖๐ คน 

            จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๒,๒๒๖ ครัวเรือน

             ความหนาแน่นเฉลี่ย ๘๘.๑๗ คน/ตารางกิโลเมตร

             ชาย ๓,๐๙๙ คน           คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๐

             หญิง ๓,๑๖๑ คน           คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๐

 

 

 

Super User