ผู้บริหารสถานศึกษา

212636504 227206435794760 1612556620099327280 n

 

นางชมัยพร  ภัทรเรืองชัย
ผู้อำนวย กศน.อำเภอบรรพตพิสัย

207156427 159220426276181 7350730941130218910 n

นางสาวรักษิณาภา  พรมช่วย
บรรณารักษ์ชำนาญการ

214792219 142801101261441 8393636961291058434 n

นางสาวรัฐภรณ์  ดีรอด
ครูผู้ช่วย

212736700 150016337132842 8100740550691241407 n

นางสาวไพชล  คชสิทธิ์
ครูอาสาสมัครฯ


212103708 970927020350432 2881125789195640175 n

นางสาวขวัญฤทัย  อยู่รอง
ครูอาสาสมัคร

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo
121994

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

021507
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
24
18
128
21231
276
1173
21507

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-13 13:05

154647

154647

ประวัติความเป็นมาของ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย

                  กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน พร้อมกันทั่วประเทศจำนวน 789 แห่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 ข้อ 6 ในส่วนของอำเภอบรรพตพิสัย มีชื่อว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบรรพตพิสัย” เป็นสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ปฏิบัติงานเดิมใช้ที่ทำการที่ว่าการอำเภอหลังเก่า เป็นสถานที่ปฏิบัติงานจนถึงปี พ.ศ. 2546 ต่อมาย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาใช้อาคารของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบรรพตพิสัย เป็นสำนักงาน และห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย ในการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้าม ที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย อยู่ห่างศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 45 กิโลเมตร ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ขึ้นและประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรรพตพิสัย เรียกชื่อย่อว่า “ศูนย์ กศน. อำเภอบรรพตพิสัย” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

210294542 1183220818821670 85844221999524838 n

187128539 168792021741983 4660452560811380732 nnfensw

ปรัชญา

         ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น

วิสัยทัศน์

         “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรรพตพิสัย เป็นสถานศึกษาที่มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเหมาะสมทุกช่วงวัย”

อัตลักษณ์

        “ประพฤติดี มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง”

เอกลักษณ์

        “ให้โอกาส สร้างอาชีพ”

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรรพตพิสัย. All rights reserved.