สถานที่ตั้ง ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านชุมพลสามัคคี ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190 056242164 0864475619 nupunupu6430@gmail.com
ครู กศน.ตำบลตากฟ้า

นฤมล ทองทิม

นางนฤมล สีกาหลง

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 0864475619

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลตากฟ้า
แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
106980
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
168
182
431
105396
2454
7322
106980

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-16 10:26

  คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลตากฟ้า มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา กศน. ในระดับอำเภอหรือเขต และชุมชน และมีบทบาทหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน.พ.ศ.2554 ประกอบด้วย

1. ประธานกรรมการ ได้แก่ นางวันเพ็ญ  ซัวบรุก                 จาก กศน.ตำบล  ตากฟ้า

 2. รองประธาน           ได้แก่ นางสาวนัฐการญ์  บัวงาม      จาก กศน.ตำบล  ตากฟ้า

3. เลขานุการ              ได้แก่ นางสาวนันทิชา คล้ายเรียน  จาก กศน.ตำบล  ตากฟ้า

4. กิจกรรมนักศึกษา    ได้แก่ นายชนะชัย  ดิษฐขามป้อม   จาก กศน.ตำบล  ตากฟ้า

5. การเงินและบัญชี    ได้แก่ นางสาวปภัสสรา พวงทอง     จาก กศน.ตำบล  ตากฟ้า

6. ประชาสัมพันธ์       ได้แก่ นางสาวอัญชิสา  ติดใจดี        จาก กศน.ตำบล  ตากฟ้า

7. ปฏิคม                   ได้แก่ นายหาญณรงค์ วงค์ศรี           จาก กศน.ตำบล  ตากฟ้า

8. กรรมการด้านอื่นๆ  ได้แก่ นางสาวพัชรี วิเศษ                  จาก กศน.ตำบล ตากฟ้า

คณะกรรมการ กศน.ตำบลตากฟ้า 

๑. นายถนัดกิจ  สังข์สุด    ตัวแทนจากหมู่ที่ ๖ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรปกครองท้องถิ่น)                                   ประธานกรรมการ

๒. นายสุนทร        ทองแพง   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๗ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครอง)                                รองประธานกรรมการ

๓. นางยุวดี          ฟูเผ่า           ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา)                                              กรรมการ

๔. พระอธิการพิชิต ฐิตจิตโต   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๒ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)                          กรรมการ

๕. นายจักรพันธ์     อ่ำผ่อง   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ              กรรมการ

 ๖. นางอำนวย      แพเถื่อน   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๔ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น)                                       กรรมการ

 ๗. นายสำพันธ์      แย้มอ่ำ     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๕ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม)              กรรมการ        

 ๘. นายประวิทย์    เชียงม้าว   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข)                                              กรรมการ

  ๙. นายสังวาลย์     ชัชวารี     ตัวแทนจากหมู่ที่ ๒ (ผู้แทนศิษย์เก่า กศน.)                                                       กรรมการ

  ๑๐. นางสำราญ     นวลอ่อน   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๒ (อาสาสมัคร กศน.)                                                           กรรมการ

  ๑๑. นางศรีแพร     ขาวเอี่ยม   ตัวแทนจากหมู่ที่ ๕ (ผู้แทนองค์กรนักศึกษา)                                                   กรรมการ

  ๑๒. นางสาวนฤมล   สีกาหลง   หัวหน้า กศน.ตำบลตากฟ้า                                                                          กรรมการและเลขานุการ

 20160612 10463520160612 10061620151119 085150

    กศน.ตำบลตากฟ้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านชุมพลสามัคคี ตำบลตากฟ้า เป็นชุมชนที่เข้มแข็งจากการมีองค์ความรู้  มีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีที่เชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน  รวมทั้งมีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านทุกเดือนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากทั้งภายในและภายนอกชุมชน ตลอดจน เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ/กิจกรรมที่มีผลกระทบ ต่อการพัฒนาของสมาชิกและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน อีกทั้งเป็นห้องเรียนรู้ของนักศึกษา กศน.ของหมู่บ้านที่เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอน และทำกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ต่อมาสมาชิกในชุมชนเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ที่มาในหมู่บ้านที่ต้องมีสถานที่รวบรวมเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบประกอบกับแนวนโยบายรัฐบาลโดยกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ชุมชน จึงทำให้เห็นควรปรับเปลี่ยนศาลาประชาคมของหมู่บ้าน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่เก็บรวบรวมจัดแสดงและเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญในด้านต่างๆของหมู่บ้านรวมทั้ง องค์ความรู้ที่จำเป็นต้องการพัฒนาทักษะ ความคิดและการปฏิบัติของสมาชิกในชุมชน ตลอดจนได้เป็นศูนย์กลางของจุดเรียนรู้ของชุนชน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

 10398562 167421426982176 3674452614016964319 n

ความเป็นมา

หมู่ที่ 2 บ้านชุมพลสามัคคี ตำบลตากฟ้า เป็นชุมชนที่เข้มแข็งจากการมีองค์ความรู้  มีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีที่เชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน  รวมทั้งมีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านทุกเดือนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากทั้งภายในและภายนอกชุมชน ตลอดจน เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ/กิจกรรมที่มีผลกระทบ ต่อการพัฒนาของสมาชิกและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน อีกทั้งเป็นห้องเรียนรู้ของนักศึกษา กศน.ของหมู่บ้านที่เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอน และทำกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ต่อมาสมาชิกในชุมชนเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ที่มาในหมู่บ้านที่ต้องมีสถานที่รวบรวมเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบประกอบกับแนวนโยบายรัฐบาลโดยกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ชุมชน จึงทำให้เห็นควรปรับเปลี่ยนศาลาประชาคมของหมู่บ้าน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่เก็บรวบรวมจัดแสดงและเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญในด้านต่างๆของหมู่บ้านรวมทั้ง องค์ความรู้ที่จำเป็นต้องการพัฒนาทักษะ ความคิดและการปฏิบัติของสมาชิกในชุมชน ตลอดจนได้เป็นศูนย์กลางของจุดเรียนรู้ของชุนชน

ที่ตั้ง

           สถานที่ตั้ง ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านชุมพลสามัคคี ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 60190

          หมายเลขโทรศัพท์ 086-4475619

          หมายเลขโทรสาร –

          E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.