ผู้บริหารสถานศึกษา

รูป ผอ.ชัยยศ 

นายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ
ผู้อำนวยการ  ศสกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์

สื่อสารสนเทศออนไลน์

nks logo

Facebook กศน.เมือง button

WEB กลุ่มพัฒนา มาตรฐาน กศนjpg

ระบบสารสนเทศ กศน.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

121668
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
9
301
1668
116209
8715
9610
121668

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-25 00:46

ทิศทางการดำเนินงานของ สถานศึกษา

          วิสัยทัศน์

      กศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์ มุ่งจัดการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         พันธกิจ

         1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          2. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของชุมชน รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่น ในรูปแบบต่างๆ

          3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

         4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

         5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

         อัตลักษณ์

     มีทักษะอาชีพ  สู่ความพอเพียง

Copyright © 2020 by ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครสวรรค์. All rights reserved.