หมู่ 6 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 0862123239 tacroenfe@gmail.com
ครู กศน.ตำบลเนินขี้เหล็ก

 IMG 3378

นายเกษมสันต์  จันทร์สา

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลเนินขี้เหล็ก

 เบอร์โทร : 0862123239

แพลตฟอร์ม สกร.จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
101273
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
9
146
1131
99047
2149
5442
101273

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-13 00:26
 ผอpng

 

นายชัยยศ  ก้อนจันทร์เทศ 
    ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนครสวรรค์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลาดยาว

 

 391610993 811523300764517 4366840581529684053 n removebg preview

 

นาวสาววราภรณ์  ทรัพย์ประสม
ครู 

 
 
 IMG 3378

 

นายเกษมสันต์  จันทร์สา

ครู กศน.ตำบลเนินขี้เหล็ก

 

1. นายพันธ์วิรา  สะกุณี ตำแหน่ง ประธาน
2. นางสาวรัตนาวลี    พลัดเจริญ ตำแหน่ง รองประธาน
3. นางสาวประภาศรี  ศรีทอง ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
4. นายกิตติกร  เริงกะชีวิต ตำแหน่ง ปฏิคม
5. นางสาวปนัดดา   ประชาชน ตำแหน่ง การเงินและบัญชี
6. นายสมศักดิ์  เกิดเมฆ ตำแหน่ง กิจกรรมนักศึกษา
7. นางสาวสายสมร  ลาโก ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวรจนา   ดวงแก้ว ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายเกษมสันต์   จันทร์สา ตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษา

   

                                   

                                

                                

                              

ติดต่อ กศน.ตำบล

สถานที่ตั้ง หมู่ 6 บ้านดงฉัตรหวาย ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

133578

 cats1

1. นายคำภี ชวาลิต ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายอุบล เถาวัลย์ ตำแหน่ง กรรมการ 
3. นายประโยชน์ ปานนนท์ ตำแหน่ง กรรมการ 
4. นายประจักษ์ อำภาพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ 
5. นายกฤษณะ มาเม่น ตำแหน่ง กรรมการ 
6. น.ส.อัจฉรา คงคาสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ 
7. นายประทีป พงษ์ธัญการ  ตำแหน่ง กรรมการ 
8. นายพสธร  เทพพิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ 
9. นางศรีสร้อย จูมาศ ตำแหน่ง กรรมการ 
10. นางพรทิพย์  เชื้อดี ตำแหน่ง กรรมการ 
11. นางอำพร ทองมี ตำแหน่ง กรรมการ 
12. นายเกษมสันต์  จันทร์สา ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 
     

     กศน.ตำบลเนินขี้เหล็ก ตั้งอยู่ที่ บ้านดงฉัตรหวาย หมู่ที่ 6  ตำบลเนินขี้เหล็ก  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอลาดยาว ประมาณ 20 กิโลเมตร มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

133578

133597

133576
133631

155415

155416

155454

155480

159921

159922

159926

159929

159930

159935

213012

212189

213017

 

บทบาทหน้าที่ภารกิจ กศน.ตำบล
1. การวางแผน
    1.1 จัดทำฐานข้อมูลชุมชน
    1.2 จัดทำแผนพัฒนา กศน. ตำบล
    1.3 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
2. การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    2.1 จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดังนี้
        1) การส่งเสริมการรู้หนังสือ
        2) การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        3) การศึกษาต่อเนื่อง
    2.2 จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
        1) ส่งเสริมการอ่าน
        2) จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
        3) บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อทุกประเภท
       4) จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตำบล ห้องสมุดชุมชน มุมหนังสือบ้าน
3. บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
    3.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ร่วมกับ สอศ.
    3.2 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สคบ.
    3.3 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ร่วมกับ กระทรวงไอซีที
    3.4 มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ร่วมกับ สสวท.
    3.5 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาล สถานีอนามัย
    3.6 ธนาคารเคลื่อนที่
    3.7 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    3.8 อำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอ
4. สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน โดยการประสานขอความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายองค์กรชุมชนผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัคร กศน.
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนงาน โครงการ กิจกรรมและผลการดำเนินงานของ กศน. ตำบล
ในรูปแบบต่างๆ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
    6.1 รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบและระยะเวลาที่กำหนด
    6.2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กศน. ตำบล