อาคารกศน.ตำบลหัวดง หมู่ 11 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 056 299377 ครูโอเล่ 086 938 4047 : ครูกอล์ฟ 062 423 1415 loveole@29gmail.com/natkrit.golf@gmail.com วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น.-16.30 น.
ครู กศน.ตำบลหัวดง

S 28508163

นางสาวณัฐกฤตา ฤทธิ์เทพ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 062-4231415

141837 

นายอภิเชษฐ์  ทรัพย์สำราญ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 เบอร์โทร 086-9384047

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

ข่าวล่าสุด
จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
031773
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
28
11
127
31478
416
1052
31773

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-18 15:18

ข้อมูลทั่วไป กศน.ตำบลหัวดง

 ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล

กศน.ตำบลหัวดง ๒๑๐๓๐๑

ข้อมูลพื้นฐานของตำบลหัวดง

สภาพทั่วไปตำบลหัวดง

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบางตาหงาย ตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพิสัย

ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลเก้าเลี้ยว ตําบลหนองเต่า อําเภอเก้าเลี้ยว

ทิศตะวันออก ติดต่อกบ ตําบลหนองเต่า อําเภอเก้าเลี้ยว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลเขาดิน อําเภอเกล้าเลี้ยว ตําบลหูกวาง อําเภอบรรพตพิสัย

ขนาดพื้นที่

ตําบลหัวดง มีพื้นที่ประมาณ 103.81 ตารางกิโลเมตร หรือ 60,300 ไร่

เขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมูที่ 1บ้านหัวดงเหนือ                       หมู่ที่ 2 บ้านท่าใหญ่

หมู่ที่ 3 บ้านหัวดงใต้                         หมู่ที่ 4 บ้านคลองท่าวัว

หมู่ที่ 5 บ้านหาดเสลา                        หมู่ที่ 6 บ้านเนินพะยอม

หมู่ที่ 7 บ้านดงบ้านโพธิ์                      หมู่ที่ 8 บ้านตะกุกหิน

หมู่ที่ 9 บ้านหนองแพงพวย                  หมู่ที่ 10 บ้านกระเบื้อง

หมู่ที่ 11 บ้านหัวดงเหนือ                              หมู่ที่ 12 บ้านคลองช้าง

ภูมิประเทศ

โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบ โดยดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ ของดินส่วนใหญ่ปลานกลางถึงค่อนข้างต่ำอุณหภูมิ

อุณหภูมิโดยทั่วไปมี ๓ ฤดู คือ

- ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม และช่วงร้อนสุดประมาณเดือน เมษายน อุณหภูมิประมาณ 41 องศา

- ฤดูฝนเริ่มเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน แต่ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และทิ้ง ช่วงระยะหนึ่งประมาณเดือนสิงหาคม

- ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม และจะมาหนาวที่สุดประมาณปลาย เดือนธันวาคม ถึงต้นเดือนมกราคม

 

แผนที่ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

 99

 • ข้อมูลด้านประชากร
 •           จำนวนประชากรจำแนกตามเพศและเขตพื้นที่ตำบลหัวดง

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร(คน)

จำนวนครัวเรือนในพื้นที่

ชาย

หญิง

รวม

เขต อบต.

เขตเทศบาล

1

บ้านหัวดงเหนือ

405

673

717

1,390

405

2

บ้านท่าใหญ่

262

369

391

760

262

3

บ้านหัวดงใต้

309

431

478

909

309

4

บ้านคลองท่าวัว

357

525

534

1059

357

5

บ้านหาดเสลา

225

329

401

730

225

6

บ้านเนินพะยอม

319

500

541

1,041

319

7

บ้านดงบ้านโพธิ์

210

285

308

593

210

8

บ้านตะกุกหิน

121

159

125

317

121

9

บ้านหนองแพงพวย

101

131

109

240

101

10

บ้านกระเบื้อง

300

518

529

1,047

300

11

บ้านหัวดงเหนือ

362

552

588

1,140

362

12

บ้านคลองช้าง

143

221

228

449

143

รวม

3,114

4,693

4,949

9,675

3,114

 • ที่มา : (ทะเบียนราษฎร์อำเภอเก้าเลี้ยว : กันยายน 2560)
 • ตำบลหัวดง มีครัวเรือนอาศัยอยู่  จำนวน 3,114 ครัวเรือน  อยู่ในเขตพื้นที่การปกครอง เขตตำบลทั้งหมดมีประชากรทั้งสิ้น  9,675  คน แยกเป็นประชากรชาย  จำนวน 4,693 คนคิดเป็นร้อยละ   48.50 และประชากรหญิง  จำนวน 4,949 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.15 ความหนาแน่นเฉลี่ย  - คน/ตารางกิโลเมตร
 •          
 •  
 • จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ
 •  

ช่วงอายุ (ปี)

จำนวน (คน)

ร้อยละของประชากรทั้งหมด (คน)

0  -  5

540

5.58

6  -  14

1,010

10.43

15  -  39

3,285

33.95

40  -  59

2,922

30.20

60  -  69

1,026

10.60

70  -  79

618

6.38

80  -  89

241

2.49

90  ปีขึ้นไป

33

0.34

รวม

9,675

100

 • จากตารางจำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ  พบว่า  ประชากรส่วนใหญ่  มีช่วงอายุระหว่าง 15-39 ปี
 •           จำนวนผู้พิการจำแนกตามประเภทความพิการ
 •  

ประเภทผู้พิการ

จำนวนผู้พิการ (คน)

คิดเป็นร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

-ทางสมอง

1

2

3

0.85

-ทางสายตา

26

46

72

20.63

-ทางร่ายกาย

112

162

274

78.51

-พิการซ้ำซ้อน

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

349

100

 • กลุ่มผู้พิการ  เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในการที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้อยกว่าคนปกติทั่วไป  อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาหรือความสามารถในการเรียนรู้  จากตารางข้อมูลจำนวนคนพิการในพื้นที่ตำบลหัวดง จำแนกประเภทความพิการ  ส่วนใหญ่มีความพิการทางร่างกาย
 • ข้อมูลด้านสังคม
 • ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 • วัด จํานวน 7 แห่ง ดังนี้
 • 1. วัดหัวดงใต้                       หมู่ที่ 3
 • 2. วัดหาดเสลา                      หมู่ที่ 5 
 • 3. วัดเนินพะยอม                    หมู่ที่ 6
 • 4. วัดดงบ้านโพธิ์                    หมู่ที่ 7
 • 5. วัดตะกุกหิน                      หมู่ที่ 8
 • 6. วัดหัวดงเหนือ                    หมู่ที่ 11
 • 7. วัดคลองช้าง                      หมู่ที่ 12
 • 8. ศาลเจ้า จํานวน 1 แห่ง         หมู่ที่ 2 สาธารณสุข
 • สาธารณสุข
 • สาธารณสุขตําบลหัวดง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 แห่ง ดังนี้
 • 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหัวดง หมู่ที่ 11
 • 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองแพงพวย หมู่ที่ 9
 • ?ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • - ป้อมตํารวจ จํานวน 1 แห่ง
 • การคมนาคม
 • มีถนนลาดยาง 5 สาย ได้แก่
 • 1. ทางหลวงหมายเลข 117        นครสวรรค์ - พิษณุโลก
 • 2. ทางหลวงหมายเลข 1084      เก้าเลี้ยว - กําแพงเพชร
 • 3. ทางหลวงหมายเลข 3076      บ้านหัวดง - บ้านหนองแพงพวย
 • 4. ทางหลวงหมายเลข 4038      บ้านหัวดง - บ้านตะกุกหิน
 • 5. ทางหลวงหมายเลข 4002      บ้านหาดเสลา - บ้านคลองช้าง
 • การไฟฟ้า โทรศัพท์ เสียงตามสาย
 • - หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้ว จํานวน 12 หมู่บ้าน ประมาณ ๓,๑๑๔ หลังคาเรือน โทรศัพท์
 • สาธารณะ
 • แหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ
 •           แหล่งน้ำธรรมชาติ
 • - แม่น้ําปิง 1 สาย
 • - หนองน้ํา 2 แห่ง หนองพังงา(หมู่ 1) วังสีเพ็ชร (หมู่ 10), วังแม่เพ็ชร(หมู่ 6)
 • - คลอง 4 แห่ง คลองบ้านกระเบื้อง(หมู่ 10) คลองขุย(หมู่ 8) ,
 • - คลองเนินพะยอม (หมู่ 6,คลองตะกุกหิน(หมู่ 8) ,
 • - คลองขุมหิน(หมู่ 6), คลองลึก(หมู่ 6)
 •  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 • - ระบบประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง (หมู่ 1, 2 ,3 ,4,5,6,7,9,10,11)
 • - สถานีสูบน้ําพลังงานไฟฟ้า 3 แห่ง (หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 4) - บ่อน้ําตื้น 6 แห่ง
 • - บ่อโก 50 แห่ง
 • ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 • อาชีพของประชาชนในตําบล อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน ทําไร่)
 • อาชีพเสริม ได้แก่ ร้อยพวงมาลัยดอกมะลิ ผลไม้แปรรูป ทอพรมเช็ดเท้า
 • สถานการณ์แรงงาน
 • -มีการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีบริษัท CP AL มาเปิดกิจการในพื้นที่ตําบลหัวดง จํานวนหน่วยธุรกิจที่สําคัญของตําบลหัวดง
 • - โรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ บริษัทไทยอินเตอร์พัฒนา จํากัด หมู่ที่ 7 ตําบลหัวดง กลุ่ม
 • อาชีพเศรษฐกิจชุมชน
 • - กลุ่มเกษตรกรพัฒนาข้าวกล้อง 118 หมู่ที่ 1 บ้านหัวดงเหนือ ตําบลหัวดง อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 ติดต่อ : คุณยี่สุ่น กันหา โทร : 089 2682496
 • - กลุ่มสตรีพัฒนาทอพรมเช็ดเท้า 16/1 หมู่ 10 บ้านกระเบื้อง ตําบลหัวดง อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 ติดต่อ : นางพรทิพย์ บุญยืน โทร : 01 0364857
 • - กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือก หมู่ 4 ตําบลหัวดง อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 ติดต่อ : นางบุบผา สีเขียว โทร : 087 523 7229
 • ข้อมูลด้านการศึกษา
  • ตำบลหัวดง มีสถานศึกษารวมทั้งหมด 7 แห่ง  มีครูจำนวน 63 คน  และมีนักเรียนจำนวน 858 คน  เป็นอัตราส่วนครู/อาจารย์  ต่อนักเรียน  ประมาณ 1 ต่อ 13 ในแต่ละสถานศึกษาที่อยู่ในเขตตำบลหัวดง มีจำนวนนักเรียน นักศึกษา  ดังนี้
  • 1) โรงเรียนโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์                     จํานวนนักเรียน...215...คน
  • 2) โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)                     จํานวนนักเรียน...223…คน
  • 3) โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)                   จํานวนนักเรียน...101...คน
  • 4) โรงเรียนบ้านเนินพะยอม                                     จํานวนนักเรียน...89...คน
  • 5) โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)             จํานวนนักเรียน...78...คน
  • 6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง                                   จํานวนนักเรียน...68...คน
  • 7) กศน.ตําบล 1 แห่ง                                           จํานวนนักเรียน...84...คน
  • กศน.ตำบลหัวดง ในรอบปีที่ผ่านมามีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 130 คน  แยกตามระดับ  ดังนี้
 •           ภาคเรียนที่  1/2563
 •                    -ระดับประถมศึกษา                           จำนวน           -         คน
 •                    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          จำนวน           23      คน
 •                    -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                 จำนวน           42      คน
  •           ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2563  มีนักศึกษาจำนวนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด   130  คน  มีนักศึกษาคงอยู่  จำนวน 130 คน  มีผู้เข้าสอบจำนวน 52 คน และมีผู้จบหลักสูตรทั้งหมด 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.53  แยกตามระดับ  ดังนี้
 •                    -ระดับประถมศึกษา                 จำนวน       -    คน      จบหลักสูตรจำนวน   -    คน
 •                    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน     23   คน      จบหลักสูตรจำนวน  2    คน
 •                    -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       จำนวน     42  คน       จบหลักสูตรจำนวน  4    คน
  • จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า  มีจำนวนผู้จบหลักสูตรค่อนข้างน้อย
 •  
  • ภาคเรียนที่  2/2563
    • -ระดับประถมศึกษา                           จำนวน           -         คน
 •                    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          จำนวน           28      คน
 •                    -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                 จำนวน           45      คน
  •           ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2563  มีนักศึกษาจำนวนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 73 คน  มีนักศึกษาคงอยู่  จำนวน  73  คน  มีผู้เข้าสอบจำนวน  73 คน และมีผู้จบหลักสูตรทั้งหมด 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.91  แยกตามระดับ  ดังนี้.
 •                    -ระดับประถมศึกษา                 จำนวน       -    คน      จบหลักสูตรจำนวน   -    คน
 •                    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน     28   คน      จบหลักสูตรจำนวน  4     คน
 •                    -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       จำนวน     45   คน      จบหลักสูตรจำนวน  12   คน
 •           จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า  มีจำนวนผู้จบหลักสูตรค่อนข้างเยอะ

 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

          ชื่อสถานศึกษา: กศน.ตำบลหัวดง

          ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวดง  อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

          เบอร์โทรศัพท์: 062-423-1415,086-938-4047

E-mail ติดต่อ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website : www.kal.ac.th

สังกัด : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเก้าเลี้ยว

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบล

เดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชนวัดหัวดงเหนือ ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยผู้ว่าราชการ จังหวัดนครสวรรค์ โดยความเห็นชอบจากชุมชน ผู้นําชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลหัวดง เห็นสมควรให้ใช้ อาคารภายในวัดหัวดงเหนือ เพื่อใช้ในการดํางานจัดการศึกษานอกโรงเรียน ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริม จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเก้าเลี้ยว ศูนย์การเรียนชุมชนวัดหัวดงเหนือ ยังได้พัฒนาด้าน ความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต งานการศึกษาเพื่อ พัฒนาทักษะอาชีพ และงานการศึกษาตามอัธยาศัย โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดหัว ดงเหนือให้ใช้อาคารและสถาน

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ : กศน.ตำบลหัวดง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ตำบลหัวดง  อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

          รหัสไปรษณีย์ 60230 โทรศัพท์ -

          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

          website : http://www.kal.ac.th

          หมายเลขโทรศัพท์   062-423-1415,086-938-4047

 

บทบาทหน้าที่ภารกิจ กศน.ตำบล

         กศน.ตำบล เป็นหน่วยงานในสังกัด กศน.อำเภอ มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน กศน.ตำบล มีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

            1.  จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนอย่างน้อยปีงบประมาณละ 470 คน โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรมดังนี้

                  1.1  การศึกษานอกระบบ 213 คน ประกอบด้วย

                   1.1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  73  คน

                   1.1.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  จำนวน  45 คน

                   1.1.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  จำนวน 50 คน

                   1.1.4 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จำนวน  30 คน

                   1.1.5 กระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  15 คน

                   1.2 การศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 257 คน

           2. สร้างและขยายภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน

           3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนของภาคีเครือข่าย ทั้งในแง่ของความเข็มแข็งและความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมและศักยภาพในการจัด

           4. จัดทำระบบข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ เกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมายและผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาและแผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งในระดับชุมชนหรือระดับจุลภาค ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และภาพรวมระดับประเทศของสำนักงาน กศน.

           5. จัดทำแผนงาน โครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและชุมชน และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามกรอบจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอ ที่สังกัดเพื่อการสนับสนุนงบประมาณจาก กศน.อำเภอ ที่สังกัด โดยในกรณีของการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยึดค่าใช้จ่ายรายหัว ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดคูณด้วย จำนวนนักศึกษา 60 คน สำหรับกิจกรรมอื่นๆนั้น จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อเสนอของบประมาณให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก กศน.อำเภอ

           6. ประสานและเชื่อมโยงการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและภาคีเครือข่ายในตำบล โดยมีการประสานแผนการดำเนินงานภายในตำบลที่รับผิดชอบและ กับ กศน.อำเภอที่สังกัดตามกรอบจุดเน้นการดำเนินงานบนพื้นฐานของความเป็นเอกภาพ ด้านนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ

           7. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในความรับผิดชอบตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกของ กศน.อำเภอ ที่สังกัด

            8. รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อ กศน.อำเภอ ที่สังกัด  ตามแผนหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้

            9. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆที่ดีรับมอบหมายจาก กศน.อำเภอ สำนักงาน กศน.จังหวัด หรือ สำนักงาน กศน.และตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

 

    

Super User