บ้านหนองเสลา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 056242164 0864469948 supanut2519@gmail.com
ครู กศน.ตำบลเขาชายธง

image018

นางศุภณัฐ   สุขรัตน์

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 

แพลตฟอร์ม กศน.นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
025340
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
30
44
256
24903
419
1798
25340

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-13 14:03

ภูมิปัญญา

image008

นายสมหมาย

แบบประวัติและข้อมูลครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

**************

ชื่อ-สกุล         นายสมหมาย   คงสัมฤทธิ์         อายุ   ๖๖ ปี

ที่อยู่              บ้านเลขที่ ๑๘ บ้านธารสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชายธง

อำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์

เบอร์โทร         ๐๘๑-๗๔๐๖๖๘๕

อาชีพหลัก       ทำไร่อ้อย จำนวน ๔๓ ไร่                             รายได้  ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

อาชีพเสริม       เลี้ยงไก่ไข่,ไก่พื้นเมือง/เลี้ยงจิ้งหรีด /เลี้ยงปลา        รายได้     ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี

สมาชิกในครอบครัว

  • นางประเทือง คงสัมฤทธิ์ อายุ ๖๘   ปี อาชีพ ทำไร่อ้อย
    ความสัมพันธ์ ภรรยา        
  • นางเมธาพร คงสัมฤทธิ์ อายุ ๔๐   ปี อาชีพ ค้าขาย
    ความสัมพันธ์ บุตร

ความสำเร็จที่ภูมิใจ  

ได้น้อมนำพระราชดำรัส ของนายหลวง มาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ส่งผลดีต่อครอบครัว และสามารถพัฒนาประสบการณ์ที่ได้จากการทดลองปฏิบัติเอง นำมาถ่ายทอดให้ครัวเรือนในหมู่บ้านนำไปปฏิบัติ เพื่อให้

สามารถพึ่งตนเองได้ และสละเวลาส่วนตัวเพื่องานส่วนรวมก่อน ไม่เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือสังคม มีชีวิตความเป็นอยู่

อย่างพอเพียง มีความสุข ครอบครัวอบอุ่น

ประวัติส่วนตัว

นายสมหมาย คงสัมฤทธิ์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตำแหน่ง สมาชิก อบต./ปราชญ์ชาวบ้าน ได้รับความรู้ จากการอบรมเพิ่มพูนทักษะในการฝึกอบรมหลายเรื่อง เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักสุขภาพ การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกมะนาวในวงบ่อ การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงไก่ไข่/ไก่พื้นเมืองฯ การจัดเวทีประชาคมการทำแผนชุมชน การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการกองทุนชุมชน

เป็นต้น

นับถือศาสนาพุทธ โดยยึดหลักคุณธรรมความเป็นคนดีมาประกอบกับกิจกรรมที่ทำ ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ขยัน ประหยัด อดทน ไม่คดโกง เอื้ออาทรต่อคนอื่น เสียสละ รู้จักประมาณตนเอง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ทำบุญใส่บาตรทุกวัน และรักษาวัฒนธรรมการไหว้และยิ้มกับบุคคลทั่วไป ทั้งยังเป็นผู้นำสวดมนต์ในพิธีการต่างๆ ของหมู่บ้าน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นอยู่เสมอ

          นายสมหมาย คงสัมฤทธิ์ อยู่กับ ภรรยา ที่ประกอบอาชีพทำไร่อ้อย และเลี้ยงไก่ไข่,ไก่พื้นเมือง/เลี้ยงจิ้งหรีด/เลี้ยงปลา เช่นเดียวกัน โดยทั้งคู่มีนิสัย มัธยัสถ์ ขยัน อดทน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกอย่าง โดยมีบุคคลต้นแบบ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบิดา-มารดาของตนเอง ที่ได้สั่งสอนให้เป็นคนดี ไม่เบียดเบียนคนอื่น มีความเอื้ออาทรต่อคนที่ลำบากกว่าตนเอง

ศุภณัฐ สุขรัตน์