อบรมเวปไซต์อำเภอ ๒๑๐๗๑๖ 1

กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร  สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมาย นายธนาพิพัฒน์ พุ่มเพียร ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบงานข่าวประชาสัมพันธ์ และนางสาวณัฐกฤตา  ฤทธิ์เทพ ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบ งานสารสนเทศ กศน.อำเภอ เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็ปไซต์ กศน.อำเภอ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

กิจกรรมการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็ปไซต์ กศน.อำเภอ การเผยแพร่ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข้อมูลด้านการศึกษา และข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ โดย คณะวิทยากรจาก สำนักงานกศน.จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรม The Chick hotel Nakhonsawan จังหวัดนครสวรรค์

อบรมเวปไซต์อำเภอ ๒๑๐๗๑๖ 0อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๑๖ 2อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๑๖ 0 0อบรมเว็บอำเภอ15กค64 ๒๑๐๗๑๖ 1