1626262250 news image

กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบให้นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู กศน ตำบลเขาดิน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการ กศน. ห่วงใยต้านภัยโควิด -19 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564

 

1626262250 news image1

โดยจัดกิจกรรม การทำหน้ากากอนามัย การทำเจลแอลกอฮอล์ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 มีนักศึกษา กศน.ตำบลเขาดิน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน โดยมีมาตรการตรวจวัดไข้ ล้างมือสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม โดย นายชุษณะ  พูลสมับัติ ครูผู้ช่วยฯ ณ กศน.ตำบลเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

1626262250 news image21626262250 news image31626262250 news image tb