1626316851 news image

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบลเขาดิน และนางสาวณัฐกฤตา ฤทธิ์เทพ ครู กศน.ตำบลหัวดง ในฐานะครูแกนนำด้านการ ขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2-3-4 ในฐานะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้

1626316851 news image1

1.การทดสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐิจพอเพียง (2-3-4) ด้วยโปรแกรมkahoot.it

2.ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้และการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.กิจกรรมถอดบทเรียน (2-3-4) วิเคราะห์ความสอดคล้องถอดบทเรียนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2-3-4

เพื่อฝึกหลักคิดอยู่อย่างพอเพียงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยใบงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักปรัชญาของเศราฐกิจพอเพียง (2-3-4) และสรุปร่วมกันลงผังความคิด ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอเก้าเลี้ยว หมู่ที่ 11 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

1626316851 news image31626316851 news image21626316851 news image tb