โครงการ กศน.ห่วงใยร่วมต้ายภัยโควิด-19 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม กศน.ตำบล
จำนวนการเข้าชม: 58

โครงการ กศน.ห่วงใยร่วมต้ายภัยโควิด-19 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 ณ กศน.ตำบลหัวดง (วัดหัวดงเหนือ) ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์   

นักศึกษา กศน.เรียนรู้อาชีพและนำไปขยายผลในครอบครัว

ชุมชน มีทักษะในการเรียนรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  พร้อมทั้งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน