โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ในการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education

พิมพ์

 

วันที่ 4 - 11 มิถุนายน 2563 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ในการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 1 - 3 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์