ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ สำนักงาน กศน. ดำเนินการจัดทำ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมการอ่านของประชาชน ชุมชน ชาวตลาด อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดพลังอันเข้มแข็งของชุมชน ในการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน และส่งเสริมให้ชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาชีวิต กศน.อำเภอบรรพตพิสัย โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย ได้จัดทำโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเพื่อสนองแนวพระราชดำริ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนชาวตลาด มีนิสัยรักการอ่าน เห็นความสำคัญของการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

บรรณารักษ์

040รักษิณาภา พรมช่วย

นางสาวรักษิณาภา พรมช่วย

บรรณารักษ์ชำนาญการ

แพลตฟอร์มออนไลน์

facebook


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

001740
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
8
44
1627
8
279
1740

Your IP: 192.168.1.1
2022-12-01 20:30
© 2022 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย.