[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์

     1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ชุมชนเป็นฐานให้สอดคล้องตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ชุมชนสังคม โดยมี กศน.ตำบล เป็นกลไกโครงสร้างการศึกษาที่สำคัญของชุมชน

    ประเด็นยุทธศาสตร์

     1.1 พัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นศูนย์กลางการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน
     1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
     1.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัย ต่อเนื่องและตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน
     1.4 เร่งรัดให้ กศน.ตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและชุมชน

    2. พัฒนาหลักสูตร เนื้อหา วิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และพัฒนาวิธีเทียบระดับการศึกษา การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

    ประเด็นยุทธศาสตร์

     2.1 ส่งเสริมการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2.2 ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
     2.3 อำนวยการในการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

    3. ส่งเสริมให้ กศน.อำเภอจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตามนโยบายเร่งด่วนของ กศน. ข้อ 4 การยกระดับการฝึกอบรมอาชีพและ “ศูนย์ฝึกอาชีพ” เพื่อผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพในการแข่งขัน รองรับการเข้าสู่ระบบการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

    ประเด็นยุทธศาสตร์

     3.1 พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไปสู่วิสาหกิจชุมชนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการมีงานทำและเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง
     3.2 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา และหน่วยจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นำภูปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน และแหล่งวิทยาการชุมชนทุกประเภทในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และมีการอนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ใช้ ต่อยอดสร้างสรรค์ และพัฒนา เพื่อความยั่งยืนและความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบรวมทั้งพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความคิดวิเคราะห์ มีเหตุมีผล และมีจิตวิทยาศาสตร์ 
     3.3 การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  เพื่อการรู้หนังสือการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ  พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 

    4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดและอำเภอ

    ประเด็นยุทธศาสตร์

    4.1 พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้และการฝึกอบรมที่เน้นการปฏิบัติ  การศึกษาดู
งานเพื่อเรียนรู้โลกอาชีพ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์ในอาชีพโดยตรง  การฝึกประสบการณ์อาชีพจากการปฏิบัติจริงทั้งจากสถานที่  และกิจกรรมต่างๆ
    4.2 พัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เป็นศูนย์อบรม สาธิตแสดง  จำหน่ายและกระจายสินค้า
และบริการของชุมชน  รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาและศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลสำหรับชุมชน ที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
    4.3 ประสานการดำเนินงานกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและแหล่งเรียนรู้  ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาอื่น  ตลอดจนภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่  เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการฝึกและสร้างอาชีพของประชาชนและชุมชนในจังหวัด  กลุ่มจังหวัดและระหว่างจังหวัด
    4.4 เร่งรัดพัฒนาระบบแนะแนว ส่งเสริม  และสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนต่างๆ  สำหรับเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง

    5. พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม และประเมินผลให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

    ประเด็นยุทธศาสตร์

     5.1 สร้างกลไกการกำกับ  นิเทศ  ติดตาม  ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคเครื่อข่ายทั้งระบบ
     5.2 วางระบบการนิเทศการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินการนิเทศจากระดับนโยบายสู่ระดับภูมิภาค  ระดับจังหวัด  ระดับอำเภอ/ระดับสถานศึกษา และระดับหน่วยจัดบริการอย่างเป็นระบบ
     5.3 ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการกํากับ
ติดตามและรายงานผลการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่นๆที่เหมาะสม เพื่อการ
กํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ

    6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัด และร่วมจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวาง

    ประเด็นยุทธศาสตร์

     6.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
     6.2 ส่งเสริมให้อาสาสมัคร กศน.เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนตลอดจนนำเสนอความต้องการการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนโดยทำงานเป็นทีมร่วมกับครู กศน.

    7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร กศน. 

    ประเด็นยุทธศาสตร์

     7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งเขตคุณภาพการศึกษา เพื่อการบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
     7.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั้งชมรมวิชาการ  สาระวิชาพื้นฐาน 4 วิชา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  โดยการให้บุคลากรครู เลือกเข้าชมรมวิชาการที่ตนเองมีความรู้ความสามารถ
     7.3 ดำเนินการให้บุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์  และ กศน.อำเภอ  ทุกแห่ง  จัดทำวิจัยในงานที่ตนเองปฏิบัติ อย่างน้อย ปีละ 2 งานวิจัย
     7.4 สร้างและพัฒนาแนวทางการควบคุม กำกับติดตามผล แบบ  ONIE 321 MODEL  “ กลไก 3 สมอง 2 เงื่อนไข 1 ปรัชญา”

    8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรม ภูมิปัญญาสังคม เป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

    ประเด็นยุทธศาสตร์

      8.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารงานในส่วนต่างๆของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์และ กศน.อำเภอ  ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
      8.2 สำรวจและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  และแหล่งเรียนรู้ ที่มีอยู่ใน กศน.อำเภอ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา
      8.3 การนำสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพ  มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา และขยายโอกาสในการเข้าถึงการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่หวังผลได้อย่างแท้จริง
      8.4 พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถรับชม ได้ทั้งระบบ Ku - Band และ C - Band และทางเครือข่ายสากล (อินเทอร์เน็ต) พร้อมที่จะรองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ (Free ETV)

 

 

 เข้าชม : 2636
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-255-437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th