[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 


สัญลักษณ์


1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสี : สีม่วง

หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สู่สิ่งที่ดีงามต้นไม้ประจำหน่วยงาน : ต้นเสลา

ลักษณะทั่วไป: เป็นไม้พระราชทาน เพื่อปลุกเป็นมงคลแก่จังหวัดนครสวรรค์  เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงตั้งแต่ 10 เมตร ถ้าต้นสมบูรณ์ ดินดี น้ำถึง สูงได้ถึง 20เมตร ถึงแม้จะเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มกลม หนาทึบแต่ก็จะมีช่วงผลัดใบได้เหมือนกัน ลำต้น ถ้าอายุมากๆ จะแตกเป็นริ้วๆ เป็นทางยาวทั้งต้น แต่ถ้าอายุยังน้อยก็จะไม่เห็นลายแตกพวกนี้

ใบและดอก : ใบออกเป็นใบเดี่ยวสลับกัน แผ่นใบใหญ่ ปลายใบเรียวแหลม บนแผ่นใบมีนุ่มๆ ทั้งบนใบและใต้ใบ ออกดอกเป็นช่อเป็นกลุ่มก้อนตามปลายกิ่ง ไม่มีกลิ่น ขอบดอกยู่ ย่น ส่วนมากจะออกที่เรือนยอด ดอกมีหลายสี หลายเฉด ต้นเดียวกันบางกิ่งก็มีดอกสีขาวปนมากับสีม่วง หรือบางกิ่งก็สีม่วงอมแดง 
    
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด  

นิเวศวิทยา  : ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ และป่าชายหาด พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางลงไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรรพคุณทางสมุนไพร :  เปลือก ฝาดสมานแผล  แก้ท้องเสีย


เข้าชม : 1936
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-255-437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th