[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 

กรอบแนวความคิด


1. คุณภาพตามยุทธศาสตร์ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน. 

2. ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยมี กศน.ตำบล เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเอง ชุมชน สังคม

3. สร้างโอกาสการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย

 

ค่านิยมองค์กร

"  ปฏิบัติดี มีจิตอาสา  "


เข้าชม : 1252
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-255-437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th