[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 

 

ปรัชญา

 

"  การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม  "

 

 

วิสัยทัศน์

คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ
ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพของประชากร

3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน และการส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์

1. เพื่อให้สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ และกศน.อำเภอ สามารถบริหารจัดการตามภารกิจและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจ และมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

2. เพื่อให้สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์และกศน.อำเภอ บริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ สอดคล้องกับ ความต้องการของสำนักงานกศน.จังหวัดนครสวรรค์และกศน.อำเภอ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ

3. เพื่อให้สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์  และกศน.อำเภอขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. และจังหวัดนครสวรรค์ สู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

4. เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนา กศน.อำเภอ ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายและมีวิธีการติดต่อสื่อสารภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์และกศน.อำเภอ หลายช่องทาง เพื่อให้บริหารและจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองจนบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

5.เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
 
เข้าชม : 1674
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-255-437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th